Uzyskanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie zaświadczenia,
  • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka,
  • ważny dowód osobisty – do wglądu,
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej,

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Leżajsku
ul. Rynek 1
37-300 Leżajsk
tel. 17-242 73 33 wew. 124 faks 17-242-73-33
e-mail: usc@lezajsk.um.gov.pl
pok. 9

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Kasa Urzędu Miejskiego w Leżajsku czynna w godz. 7.45 - 14.45

Opłaty

38 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.

Opłatę skarbową można uiścić:
- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, nr rachunku: 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
- na miejscu, w kasie urzędu.

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna

Art. 83, art. 145.1. pkt.4 Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz.1741 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823

 

 

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik USC odmówi wydania zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Leżajsku, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich (ul. Mickiewicza 47, Leżajsk) o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia. Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC. 

Inne informacje

Właściwość urzędu stanu cywilnego:

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wydaje kierownik wybranego urzędu stanu cywilnego.

Osoby uprawnione:

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą może otrzymać obywatel polski lub cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą.

Ze względu na to, że osoba, która ubiega się o wydanie zaświadczenia składa zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego konieczne jest jej stawiennictwo osobiste.

Osoba uprawniona może upoważnić inną osobę jedynie do odebrania zaświadczenia. 

Wydanie zaświadczenia przez konsula:

Osoba zainteresowana musi osobiście udać się do konsula i przedłożyć w/w dokumenty oraz odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Termin ważności zaświadczenia:

Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania. Wówczas w celu uzyskania nowego zaświadczenia należy powtórzyć wszystkie czynności przed kierownikiem USC lub przed konsulem.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 kwietnia 2012 13:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Siuzdak
Ilość wyświetleń: 1640
27 marca 2015 08:41 Marta Siuzdak - Aktualizacja danych sprawy.
16 lipca 2014 14:23 Elżbieta Piątkowska - Aktualizacja danych sprawy.
10 stycznia 2013 08:49 Elżbieta Piątkowska - Dodanie załącznika.