Decyzja w sprawie wymeldowania

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej  i tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 35 ustawy, organ gminy, właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje osoba zameldowana, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

Wymagane dokumenty

  • organ gminy wydaje na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu lub z urzędu decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się. Wniosek o wymeldowanie, zawierający dane osoby podlegającej wymeldowaniu, uzasadnienie
  • do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: wypis z księgi; wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski, Referat Spraw Obywatelskich,
pokój nr 4A.

Opłaty

Opłata w wysokości 10 zł. za wydanie na wniosek decyzji administracyjnej w I instancji.


Odwołanie zwolnione od opłaty skarbowej.
[Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz.U. Nr 225, poz. 1635]
 

Termin i sposób załatwienia

•    termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest takim przypadku zawiadomić stron o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia,


•    załatwienie sprawy poprzez wydanie decyzji w sprawie wymeldowania osoby.

Podstawa prawna

 

Wykaz aktów prawnych zakresu ewidencji ludności

Dz.U.2010.217.1427 – ustawa 2010-09-24 – Ewidencja ludności.

Dz.U.2012.347 – rozporządzenie  2012-02-16 – Tryb rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców.

Dz.U.2012.294 – rozporządzenie  2012-02-23 – Tryb i terminy przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi.

Dz.U.2012.74 – rozporządzenie  2012-01-04 – Nadanie lub zmiana numeru PESEL.

Dz.U.2011.243.1450 – rozporządzenie  2011-10-05 – Określenie wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz tryb uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego.

Dz.U.2011.224.1348 – rozporządzenie  2011-09-27 – Kontrola korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych.

Dz.U.2011.220.1306 – rozporządzenie  2011-09-29 – Określenie wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego.

Dz.U.2011.195.1153 – rozporządzenie 2011-09-12 – Opłaty za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL.

Dz.U.2011.168.1010 – rozporządzenie  2011-07-22 - Wykonywanie obowiązku meldunkowego przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej.· Art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (Burmistrz Miasta) w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.03.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Cagara-Macek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 11:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3774
05 marca 2015 13:04 Małgorzata Cagara-Macek - Aktualizacja danych sprawy. wejście w życie nowych przepisów prawnych Dz.U.2010.217.1427 – ustawa 2010-09-24 – Ewidencja ludności.
17 kwietnia 2013 14:40 Małgorzata Cagara-Macek - Aktualizacja danych sprawy.
22 maja 2012 10:11 Małgorzata Cagara-Macek - Aktualizacja danych sprawy.