Udostępnienie danych osobowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- wniosek o udostępnienie danych
- dokumenty potwierdzające interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych /(Przykłady dokumentów potwierdzających interes prawny:
wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokumenty potwierdzające zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. kopie umów, wezwań do zapłaty, faktur, wyroków sądowych itp.)

- dokument potwierdzający tożsamość ( dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem - do wglądu).

- w przypadku gdy wnioskodawca działa za pośrednictwem pełnomocnika, do każdego wniosku należy dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego złożenie.



   

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski, Referat Spraw Obywatelskich, pokój nr 4A.

Organy udostępniające dane
  

Dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry. Wnioski o dane jednostkowe należy kierować do organu gminy właściwego ze względu na ostatni znany adres zameldowania osoby poszukiwanej.

Dane z rejestru PESEL udostępnia minister właściwy do spraw wewnętrznych:

 • Tryb wnioskowy

Istota trybu wnioskowego polega na możliwości skierowania zapytania do organu prowadzącego rejestr o udostępnienie danych osoby poszukiwanej. Zapytanie powinno mieć postać sformalizowanego wniosku i może zostać złożone zarówno w tradycyjnej formie pisemnej, jak również w formie dokumentu elektronicznego. Korzystając z drugiej możliwości należy jednak pamiętać o uwierzytelnieniu pisma na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114), tj. za pomocą profilu zaufanego ePUAP lub przez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu.

Złożony wniosek podlega ocenie organu udostępniającego, który po sprawdzeniu jego kompletności, bada uprawnienie Wnioskodawcy do uzyskania żądanego zakresu danych. Jeżeli wynik sprawdzenia będzie pozytywny, dane podlegają udostępnieniu. W przeciwnym razie wydawana jest decyzja odmowna, która podlega zaskarżeniu.

Odpowiedź organu, podobnie jak zapytanie, może zostać udzielona zarówno w formie pisemnej, jak i w formie dokumentu elektronicznego. Decydujące w tym zakresie pozostaje żądanie Wnioskodawcy.

 • zapytania o dane jednostkowe w trybie wnioskowym należy kierować do Centrum Personalizacji Dokumentów MSW, na adres: ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa; dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem internetowym: www.cpd.msw.gov.pl/udostepnianie;
 • wnioski o udostępnienie danych w trybie pełnej teletransmisji danych, w trybie weryfikacji oraz w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, należy kierować do Departamentu Spraw Obywatelskich MSW, na adres: ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa.

Dane z Rejestru Dowodów Osobistych udostępniają:

 • w trybie wnioskowym - organy gmin. Udostępnianie danych z RDO jest odmiejscowione, a zatem wniosek w tej sprawie można złożyć w dowolnym organie gminy;
 • w trybie pełnej i ograniczonej teletransmisji - minister właściwy do spraw wewnętrznych. Wnioski w tej sprawie należy kierować do Departamentu Spraw Obywatelskich MSW, na adres: ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa.


Dysponując ostatnim adresem osoby poszukiwanej, wniosek o udostępnienie danych tej osoby należy skierować do właściwego organu gminy. Gmina jest podstawowym źródłem informacji o osobie, uprawnionym do potwierdzania miejsca zameldowania, dysponuje także wiedzą o nowym adresie osoby wymeldowanej.

Opłaty

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) wydanie przez Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA zaświadczenia ze zbioru PESEL,uzależnione jest od dokonania opłaty skarbowej w wysokości 31 zł w kasie Urzędu  lub na rachunek bankowy : BGŻ S.A. o/Leżajsk 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720.

 1. Osobie, której dane są przetwarzane w rejestrze PESEL, umożliwia się wgląd do
rejestru w zakresie danych dotyczących tej osoby, przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, po uwierzytelnieniu jej na zasadach określonych w
ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne.

2. Organy prowadzące rejestr PESEL, rejestry mieszkańców oraz rejestry zamieszkania
cudzoziemców, na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej
lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
są obowiązane wydać zaświadczenie zawierające pełny odpis przetwarzanych
danych dotyczących tej osoby. Zaświadczenie jest przekazywane, w zależności
od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu
elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach
określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne.
3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, może mieć formę wydruku z systemu
teleinformatycznego.
Art. 46.
1. Dane z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców,
w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, udostępnia
się następującym podmiotom:
1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
2) Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii
Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi
Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom
gminnym (miejskim);
3) komornikom sądowym – w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania
egzekucyjnego;
4) organom kontroli skarbowej i wywiadowi skarbowemu;
5) państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym
podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych
w odrębnych przepisach;
6) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, mogą być udostępnione:
1) osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;
2) jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania
opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej
modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;
3) innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes faktyczny
w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których
dane dotyczą.

Termin i sposób załatwienia

Informacje niezbędne do zidentyfikowania osoby poszukiwanej

Poza imieniem i nazwiskiem należy podać inne dane poszukiwanej osoby np.:

    imiona rodziców,
    data i miejsce urodzenia,
    numer PESEL,
    seria i numer dowodu osobistego.

 


Podstawa prawna

Podstawa prawna

 

 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2011 r. Nr 195, poz. 1153 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1450 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 75 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2011 r., Nr 243, poz. 1452 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych (Dz. U. z 2011 r. Nr 224, poz. 1348 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych (Dz. U. z 2012, poz. 34 z późn. zm.).

 

Inne informacje


W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia

           Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące:

1)  jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem – uzyskane ze zbiorów meldunkowych lub zbioru PESEL;

2) jednego dokumentu lub jednej osoby – uzyskane z  ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-03-05
Dokument wytworzony przez: Referat Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Cagara-Macek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 12:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5983
01 marca 2016 12:42 Małgorzata Cagara-Macek - Dodanie załącznika.
01 marca 2016 12:41 Małgorzata Cagara-Macek - Usunięcie załącznika.
05 marca 2015 13:34 Małgorzata Cagara-Macek - Aktualizacja danych sprawy. wejście w życie nowych przepisów prawnych Dz.U.2010.217.1427 – ustawa 2010-09-24 – Ewidencja ludności.