Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Miejsce złożenia dokumentów

Joanna Krajewska

Urząd Miejski w Leżajsku -pokój nr 23.
godziny: od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30.

Opłaty

brak opłat

Termin i sposób załatwienia

ZADANIA CEIDG

•    ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;
•    udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;
•    umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;
•    umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.
 
DANE PODLEGAJĄCE WPISOWI DO CEIDG ZGODNIE Z ART. 25 UST. 1 USTAWY O S.DZ.G. ORAZ ART. 43 UST. 4 USTAWY O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
1)   firma przedsiębiorcy, nazwa skrócona oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada;
1a) data urodzenia przedsiębiorcy,
2)   numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
3)   numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
4)   informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
5)  oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adresy, pod którymi jest wykonywana działalność gospodarcza, w tym adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;
6)  adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile przedsiębiorca takie posiada i zgłosił te informacje we wniosku o wpis do CEIDG;
7)   data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
8)   określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) - dostępna na stronie http://www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/ lub http://www.eu-go.gov.pl/pl/dla-przedsiebiorcy/procedury/zezwolenia/ (Należy podać symbole 5-znakowe wg PKD 2007);
9)   informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
10) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer identyfikacyjny REGON spółek cywilnych, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowy takich spółek;
11) dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, wraz ze wskazaniem zakresu spraw, które obejmuje dane pełnomocnictwo, o ile przedsiębiorca udzielił pełnomocnictwa i zgłosił informację o jego udzieleniu we wniosku o wpis do CEIDG;
12) informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej;
13) informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki;
14) informacja o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania;
15) informacja o wszczęciu postępowania naprawczego;
16) informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej;
17) informacja o zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG;
18) informacja o zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;
19) informacja o wykreśleniu wpisu w CEIDG.
DOSTĘPNE FORMY ZŁOŻENIA WNIOSKU O WPIS DO CEIDG
1) Formularz elektroniczny - dostępny:
•    na stronie internetowej CEIDG
•    w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki
•    na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP)  

System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.
W przypadku, gdy wniosek jest niepoprawny, informację o przyczynach niepoprawności wniosku.
Wniosek elektroniczny musi być opatrzony podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisywany podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo podpisywany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.
Złożenie wniosku w trybie anonimowym wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca wniosek podpisał.  
 
2) Formularz papierowy - zgodny z określonym wzorem wniosku w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy:
•    osobiście albo
•    wysłany listem poleconym, opatrzonym własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku.
Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Wpis do CEIDG polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis do CEIDG lub wniosku o zmianę wpisu do CEIDG, lub wniosku o wykreślenie wpisu z CEIDG.
Wpis do CEIDG jest dokonywany jeżeli wniosek jest złożony przez osobę uprawnioną i jest poprawny.

WNIOSEK NIEPOPRAWNY TO WNIOSEK
•    niezawierający danych, o których mowa w art. 25 ust. 1 i 5, lub
•    dotyczący działalności nieobjętej przepisami ustawy, lub
•    złożony przez osobę, wobec której prawomocnie orzeczono zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, lub
•    dotyczący osoby już wpisanej do CEIDG, lub
•    wraz z którym nie złożono oświadczenia o braku orzeczonych - wobec osoby, której wpis dotyczy - zakazów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 16–18, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, lub
•    niepodpisany.
 
OPŁATY
Wniosek o wpis do CEIDG jest wolny od opłat.
 
DODATKOWE INFORMACJE
•    Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis; ma również prawo we wniosku o wpis do CEIDG określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku;
•    Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG - kliknij;
•    Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku;
•    Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP);
•    Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy;
•    Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z urzędu;
•    Przedsiębiorca może wznowić działalność przed upływem 30 dni od jej zwieszenia. (28 lub 29 w lutym). Z punktu widzenia formalnoprawnego w takim przypadku nie nastąpią skutki prawne (podatkowe, ubezpieczeniowe) wynikające z faktu zawieszenia;
•    Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych;
•    Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej;
•    Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach;
•    Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form.
•    Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Wszelkie informacje zachęcające Państwa do dokonania wpłaty związanej z rejestracją działalności gospodarczej osoby fizycznej w Polsce są nielegalne.

DOSTĘP DO DANYCH CEIDG
•    Dane i informacje udostępniane przez CEIDG są jawne. Każdy ma prawo dostępu do danych i informacji udostępnianych przez CEIDG.
•    Dane i informacje, o których mowa w art. 37 ust. 1 (z wyjątkiem numeru PESEL, daty urodzenia oraz adresu zamieszkania, o ile nie jest on taki sam jak miejsce wykonywania działalności gospodarczej) i 2, udostępniane są na stronie internetowej CEIDG.
•    Zaświadczenia o wpisie w CEIDG dotyczące przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w zakresie jawnych danych, o których mowa w art. 25 ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego albo wydruku ze strony internetowej CEIDG.
•    Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie w CEIDG art. 38 ust. 5
 
Więcej informacji na stronie firma.gov.pl oraz w zakładce ważne informacje dla przedsiębiorców
 

Podstawa prawna

Z dniem 1 lipca 2011 r. zostaje uruchomiona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzona przez Ministra Gospodarki w systemie teleinformatycznym.
Zasady funkcjonowania CEIDG regulują przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz. U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 j.t. z późn. zm. (dalej s.dz.g.)
 

Inne informacje

POLSKA KLASYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI (PKD 2007)

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 12:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4623
09 marca 2015 13:54 Paweł Bucior - Aktualizacja danych sprawy.
09 marca 2015 13:23 Paweł Bucior - Aktualizacja danych sprawy.
02 listopada 2012 11:03 Paweł Bucior - Dodanie załącznika.