Odpisy aktów stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

wniosek o odpis aktu stanu cywilnego,
dowód zapłaty opłaty skarbowej,
ważny dowód osobisty (dokument tożsamości) – do wglądu

Tryb złożenia wniosku o odpis aktu stanu cywilnego

Wniosek o odpis można złożyć osobiście w siedzibie tut. USC, drogą pocztową na adres USC lub w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

Zgodnie z art. 63 kodeksu postępowania administracyjnego wniosek musi być własnoręcznie podpisany. Jeżeli odpis, o który zwraca się wnioskodawca podlega opłacie skarbowej do wniosku należy dołączyć oryginał potwierdzenia wpłaty opłaty skarbowej na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku.  

W przypadku wniesienia podania w formie pocztowej wystawiony odpis zostanie przesłany na adres nadawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Leżajsku
ul. Rynek 1
37-300 Leżajsk
tel. 17-242 73 33 wew. 124 faks 17-242-73-33
e-mail: usc@lezajsk.um.gov.pl
pok. 9

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

kasa Urzędu Miejskiego w Leżajsku czynna w godz. 7.45 - 14.45

Opłaty

Opłacie skarbowej podlega:

- odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 22 zł

- odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu – 33 zł

- zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł

- pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego – 17 zł (więcej w informacjach dodatkowych – w UWAGACH).

Podstawa Prawna: Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. Dz.U. z 2014r., poz. 1628.

 

Opłacie skarbowej podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: spadkowych, majątkowych, zawarcia związku małżeńskiego, meldunkowych, PZU.

 

Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), wystawienia dowodu osobistego i paszportu.

 Opłatę skarbową można uiścić:

- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, nr rachunku: 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.·

- na miejscu, w kasie urzędu (pierwsze piętro).

Termin i sposób załatwienia

 

 Sposób załatwienia

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, w przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju, niezależnie od tego gdzie miało miejsce urodzenie, małżeństwo i zgon. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu, w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek został złożony do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu, w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 Wniosek o odpis można złożyć osobiście w siedzibie każdego USC lub drogą pocztową na adres USC.

 

Uwaga!

Od 1 września 2015 r. odpisy aktów stanu cywilnego wydaje się tylko z Rejestru Stanu Cywilnego. Oznacza to, że w przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, czy zgonu sporządzonego przed 1 marca 2015 r. trzeba przenieść dany akt do tego rejestru.

Z uwagi na powyższe informujemy, że od 1 września 2015 r. odpisy aktów stanu cywilnego nie są wydawane „od ręki”.

Jednocześnie prosi się, by osoby zamieszkałe poza Leżajskiem i Gminą Leżajsk, wnioski o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego składały w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla swojego miejsca zamieszkania lub w urzędzie najbliższym miejscu zamieszkania, w których następnie będzie można je odebrać.  

Termin załatwienia

Po złożeniu wniosku na miejscu lub drogą pocztową – do 7 dni roboczych jeżeli urząd posiada księgę stanu cywilnego, do 10 dni roboczych jeżeli urząd nie posiada księgi stanu cywilnego.

Po złożeniu wniosku poprzez inny urząd stanu cywilnego – do 7 dni roboczych.

Podstawa prawna: art. 125 pkt 1,2,3,4 Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r. Dz. U. z 2014r., poz.1741 z późn.zm.

Ze względu na konieczność złożenia własnoręcznego podpisu na podaniu o odpis nie jest możliwe złożenie wniosku faxem.

 

Podstawa prawna

Art. 44 ust.1 pkt 1, art. 125 ust. 1 pkt 1,2,3,4; art. 145 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r. (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.1741  z późn. zm.).

Art. 33, art. 35, art. 63, art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ).

Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).

Art. 3 § 2 pkt. 4 w zw. z art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo Bankowe (Dz.U. Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

W przypadku żądania wydania odpisu przez osobę nieuprawnioną lub odpisu o treści nie wynikającej z treści aktu, kierownik USC odmawia wydania takiego odpisu, w formie poinformowania na piśmie strony o przyczynach odmowy. Na odmowę wydania odpisu służy skarga do Sądu Administracyjnego, którą można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu, tj. USC - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa (art. 3 § 2 pkt 4 w związku z art. 52 § 3 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów.

 Odmowa wydania zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku oraz o zaginięciu lub zniszczeniu księgi wydawana jest w formie postanowienia (art. 79 pkt 2 i 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego w związku z art. 123 oraz 219 kodeksu postępowania administracyjnego).

Odwołania w sprawie odmowy wydania zaświadczenia rozpatruje Wojewoda Podkarpacki – adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Leżajsku.

Termin odwołania: 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Inne informacje

Osoby uprawnione

Odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.

Odpis z aktów stanu cywilnego może zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną.

Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Odpisy mogą otrzymać również osoby trzecie, które wykażą interes prawny w ich otrzymaniu.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 13:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 18227
12 kwietnia 2017 07:29 Marta Siuzdak - Dodanie załącznika.
11 kwietnia 2017 15:30 Marta Siuzdak - Usunięcie załącznika.
11 kwietnia 2017 15:29 Marta Siuzdak - Dodanie załącznika.