Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 14 czerwca 2011 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości obejmujący działki ewidencyjne nr 375/14 o pow. 223 m2 i nr 375/17 o pow. 140 m2, położone w Leżajsku, przy ul. T. Michałka, stanowiące własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczonych...

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 4 maja 2011 r. zostały wywieszone na okres 21 dni wykazy nieruchomości położonych w Leżajsku, stanowiących własność Gminy Miasto Leżajsk, przeznaczonych do sprzedaży: 1) w drodze bezprzetargowej, celem polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości...

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 25 stycznia 2011 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości obejmujący nieruchomość zabudowaną, będącą własnością Gminy Miasto Leżajsk, położoną w Leżajsku przy ul. Sandomierskiej, oznaczoną jako działka nr 4310/5 o pow. 1309 m2 objętą...

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 18 stycznia 2011 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości obejmujący nieruchomości niezabudowane, będące własnością Gminy Miasto Leżajsk, położone w Leżajsku przy ul. Długiej, oznaczone jako działki nr 600/38 o pow. 2717 m2, nr 600/39...

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 26 października 2010 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, położoną przy ul. Sanowej, składającą się z działek nr 939/2 o pow.1682 m2 i nr 939/3 o pow. 62 m2, przeznaczoną...

Informacja Burmistrza

I N F O R M A C J A BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że Rada Miejska w Leżajsku w dniu 30 sierpnia 2010 r. podjęła uchwałę Nr XXXIX/259/10 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w rejonie ulic Studziennej, Moniuszki, Bocznej Moniuszki i Spokojnej w Leżajsku. Szczegółowe informacje dotyczące scalenia i podziału nieruchomości...

Informacja Burmistrza

INFORMACJA Niniejszym informuję, że projekt uchwały rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomości, położonych na południe od ulicy Podzwierzyniec w Leżajsku, został wyłożony do wglądu uczestnikom postępowania w Referacie Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Leżajsku – pokój nr 2 w okresie od 1...

Informacja Burmistrza Leżajska

INFORMACJA BURMISTRZ LEŻAJSKA informuje, że w Urzędzie Miejskim w Leżajsku w dniu 29 czerwca 2010 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomość gruntową stanowiącą własność Gminy Miasto Leżajsk, położoną w rejonie ulicy Opalińskiego, oznaczoną jako działka nr 4021 o pow. 19 m2, przeznaczoną do sprzedaży w drodze...