Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka (oryginał i jego urzędowe tłumaczenie na język polski w przypadku, gdy dotyczy to cudzoziemca),
 • ważny dowód osobisty – do wglądu,
 • złożenie pisemnego zapewnienia o nie istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (wypełniane na miejscu),
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej (38 zł).
 • Uwaga: odpisy aktów stanu cywilnego wymagane są, jeżeli z wnioskiem o wydanie zaświadczenia występuje się do konsula, przedkładane odpisy nie mogą być kserokopiami.
  • w przypadku panny i kawalera: odpis skrócony aktu urodzenia
  • w przypadku osób rozwiedzionych: odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie
  • w przypadku wdowców: odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Leżajsku
ul. Rynek 1
37-300 Leżajsk
tel. 17-242 73 33 wew. 124 faks 17-242-73-33
e-mail: usc@miastolezajsk.pl
pok. 9

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Kasa Urzędu Miejskiego w Leżajsku czynna w godz. 7.45 - 14.45

Opłaty

38 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.

Opłatę skarbową można uiścić:
- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, nr rachunku: 

Santander Bank Polska S.A. Oddział w Leżajsku, ul. Plac Targowy 8, 37 – 300 Leżajsk

Nr rachunku bankowego:  70 1090 2590 0000 0001 4488 9286.

 

 - na miejscu, w kasie urzędu (parter, pokój nr 8).

Termin i sposób załatwienia

Bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna

Art. 83, art. 145.1. pkt.4 Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz.1741 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823

 

 

Tryb odwoławczy

Jeżeli kierownik USC odmówi wydania zaświadczenia do zawarcia związku małżeńskiego za granicą powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy.

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do Sądu Rejonowego w Leżajsku, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich (ul. Mickiewicza 47, Leżajsk) o rozstrzygnięcie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia. Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC. 

Inne informacje

Właściwość urzędu stanu cywilnego:

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą wydaje kierownik wybranego urzędu stanu cywilnego.

Osoby uprawnione:

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą może otrzymać obywatel polski lub cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą.

Ze względu na to, że osoba, która ubiega się o wydanie zaświadczenia składa zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego konieczne jest jej stawiennictwo osobiste.

Osoba uprawniona może upoważnić inną osobę jedynie do odebrania zaświadczenia. 

Wydanie zaświadczenia przez konsula:

Obywatel polski przebywający za granicą może ubiegać się o wydanie zaświadczenia przez konsula. W tym celu musi osobiście udać się do konsula i przedłożyć wymagane dokumenty (wymienione na wstępie) oraz złożyć pisemne zapewnienie o nie istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (wypełniane na miejscu).

Termin ważności zaświadczenia:

Zaświadczenie traci moc po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania. Wówczas w celu uzyskania nowego zaświadczenia należy powtórzyć wszystkie czynności przed kierownikiem USC lub przed konsulem.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 kwietnia 2012 13:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Siuzdak
Ilość wyświetleń: 2704
27 sierpnia 2020 08:51 (Marta Siuzdak) - Dodanie załącznika.
27 sierpnia 2020 08:50 (Marta Siuzdak) - Dodanie załącznika.
27 sierpnia 2020 08:50 (Marta Siuzdak) - Usunięcie załącznika.