Wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców,

- dowód osobisty,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeżeli nie ma wyłączeń z opłaty).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Leżajsku, Biuro Spraw Obywatelskich, pokój nr 4

Opłaty

- za wydanie zaświadczenia - 17 zł,

  ( wyłączenia z opłaty skarbowej - art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie
    skarbowej Dz.U.2019.1000 t.j. z dnia 2019.05.29)

- za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

   (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom
    i rodzeństwu)

Opłaty można dokonać w Kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku lub na rachunek bankowy: 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z art. 45. ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności
  (Dz.U. 2018.1382 t.j. z dnia 2018.07.18 z poźn. zm.)

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
  (Dz.U. 2019.1000 t.j. z dnia 2019.05.29 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów
  realizujących zadania publiczne
  (Dz.U. 2019.700 t.j. z dnia 2019.04.16 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego
  (Dz.U. 2018.2096 t.j. z dnia 2018.11.05 z późn. zm.)

 

Tryb odwoławczy

zgodnie z art. 219 kpa odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, które służy zażalenie.

Inne informacje

 

Obowiązek przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności art. 45. Szczegóły i zakres przetwarzania znajdują się w klauzuli informacyjnej opublikowanej na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Leżajsku - 


https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3097/wiadomosci/422559/files/klauzula_el.pdf

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.03.2018
Dokument wytworzony przez: Biuro Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Dziędzik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2012 11:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Cagara-Macek
Ilość wyświetleń: 2168
05 lipca 2019 12:10 (Magdalena Dziędzik) - Aktualizacja danych sprawy.
05 lipca 2019 10:15 (Magdalena Dziędzik) - Dodanie załącznika.
05 lipca 2019 10:15 (Magdalena Dziędzik) - Usunięcie załącznika.