Wydawanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wydawanie zaświadczenia dla:

1. Osoby, której akt dotyczy:

a) pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego podanie

b) dokument tożsamości strony: dowód osobisty lub paszport

2. Osób upoważnionych:

a) podanie,

b) dokument tożsamości strony: dowód osobisty lub paszport

c) pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo strony oraz dowód osobisty pełnomocnika - jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik.

Istnieje możliwość działania strony przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Leżajsku, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk

tel. 17-242 73 33 wew. 124 faks 17-242-73-33

e-mail: usc@miastolezajsk.pl

pok. 9

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Opłaty

Zaświadczenia zwolnione od opłaty skarbowej

Termin i sposób załatwienia

Forma załatwienia

1. Zaświadczenie o przyjętych sakramentach.

2. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach: niezwłocznie, nie później niż do 7 dni.

Podstawa prawna

1. Art. 132 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)

2. Art. 33, Art. 217 - 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 poz. 1827 ze zm.)

4. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1144)

5. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.)

Tryb odwoławczy

W przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Podkarpackiego, za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Leżajsku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Inne informacje

Zaświadczenie o przyjętych sakramentach wydawane jest:

- na wniosek osoby, której wyznaniowy akt stanu cywilnego dotyczy,
- w celu przedłożenia przy załatwianiu spraw wyznaniowych,
- przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2015 12:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Siuzdak
Ilość wyświetleń: 1800
21 czerwca 2018 12:06 (Marta Siuzdak) - Dodanie załącznika.
12 stycznia 2018 09:41 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.
27 marca 2015 12:22 (Marta Siuzdak) - Utworzenie sprawy.