Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wydawanie zaświadczenia dla osoby, której dotyczy:

 

a) podanie

b) dokument tożsamości strony: dowód osobisty lub paszport

c) pisemne oświadczenie o nieistnieniu okoliczności mających wpływ na stan cywilny nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego. Przykładem może być sytuacja, w której ślub odbył się za granicą, a fakt ten nie został zgłoszony w polskim USC. Oświadczenie to składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.


Wniosek można złożyć w następującej formie:

1. osobiście w urzędzie stanu cywilnego

2. drogą korespondencyjną

3. za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie zaświadczenia posiada podpis elktroniczny lub profil zaufany ePUAP)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Leżajsku

ul. Rynek 1 37-300 Leżajsk

tel. 17-242 73 33 wew. 124 faks 17-242-73-33

e-mail: usc@miastolezajsk.pl   pok. 9

Opłaty

1. Opłata skarbowa od wydania zaświadczenia o stanie cywilnym - 38,00 zł.

2. Zwolnione od uiszczenia opłaty skarbowej są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Leżajsku (np. na poczcie, przelewem bankowym):

Santander Bank Polska S.A. Oddział w Leżajsku, ul. Plac Targowy 8, 37 – 300 Leżajsk

Nr rachunku bankowego:  70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

lub w kasie urzędu (parter, pokój nr 8). Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć odpowiednio do podania lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Termin i sposób załatwienia

1. Zaświadczenie o stanie cywilnym.

2. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

 Termin załatwienia:

1. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Leżajsku) wydanie zaświadczenia następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

2. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie zaświadczenia następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

1. Art. 44 ust. 1 pkt 3 i Art. 44 ust. 4, Art. 49 ust. 1-3 i Art. 125 ust. 5 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 194).

3. Art. 217 - 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

4. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1144)

5. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.).

6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Tryb odwoławczy

W przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Inne informacje

1. Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie osobie, której dotyczy.

2. Nie jest możliwe działanie przez pełnomocnika.

3. Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

Uwaga!

W sprawie wydania zaświadczenia o stanie cywilnym nie wymaga się przedstawiania albo składania odpisów aktów stanu cywilnego. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie przechowuje księgi stanu cywilnego, w której sporządzono akt stanu cywilnego niezbędny do wydania zaświadczenia, występuje do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego o przekazanie odpisu aktu stanu cywilnego. Kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego wystąpiono o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, niezwłocznie przekazuje sporządzony odpis aktu stanu cywilnego kierownikowi urzędu stanu cywilnego, który o taki odpis wystąpił. Następnie kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego wystąpiono o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym sporządza je i przekazuje wnioskodawcy.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 marca 2015 13:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Siuzdak
Ilość wyświetleń: 2866
01 lipca 2020 08:47 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.
01 lipca 2020 08:22 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.
01 lipca 2020 07:46 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.