Ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Prawidłowo wypełniony formularz wniosku.

2. Załączniki do wniosku:

- 2 egz. aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 (lub 1:1000 w przypadku, gdy obowiązującą mapą zasadniczą jest mapa w skali 1:1000), obejmującej swym zakresem co najmniej trzykrotną szerokość frontu działki objętej wnioskiem (terenu), liczoną wokół działki od jej granic, nie mniej jednak niż 50 metrów (front
- część działki przylegająca do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę)
(w przypadku inwestycji liniowych mapę zasadniczą obejmującą obszar, którego wniosek dotyczy i obszar, na który ta inwestycja będzie oddziaływać),

- szkicowa koncepcja zabudowy i zagospodarowania terenu sporządzona na kopii mapy zasadniczej,

- 1 egz. aktualnego wyrysu i wypisu z ewidencji gruntów dla terenu objętego wnioskiem i działek do niego przyległych,

- zapewnienia dysponentów poszczególnych sieci (Rejon Energetyczny - energia, Zakład Gazowniczy - gaz, Miejski Zakład Komunalny – woda i kanalizacja sanitarna) o możliwości podłączenia projektowanego obiektu do sieci,

- pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia pełnomocnika),

- dowód zapłaty opłaty skarbowej (z wyłączeniem zwolnień określonych w ustawie o opłacie skarbowej).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Leżajsku, ul. Rynek 1

Biuro Architekta Miejskiego, pokój nr 21 (II piętro), godziny: 7.30 – 15.30

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej


- od decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 598 zł

- od przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby - 56 zł

- od przedłożenia pełnomocnictwa - 17 zł.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania decyzji powstaje z chwilą złożenia wniosku o jej wydanie.
Dowód zapłaty opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku o wydanie / przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1 lub na rachunek urzędu.

Uwaga: Na podstawie przepisów ww. ustawy opłacie skarbowej nie podlega wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.


Zwalnia się od opłaty skarbowej podmioty wymienione w art. 7 ww. ustawy o opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Do 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczącej nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1588);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzjach o warunkach zabudowy (Dz. U. Nr 164 poz. 1589).

Tryb odwoławczy

1. Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Leżajska, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

2. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody, uzasadniające to żądanie.

Inne informacje

Rodzaje decyzji

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

- lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

- sposób zagospodarowania terenu i warunków zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.


W celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy / decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1 prawidłowo wypełniony i kompletny formularz wniosku (odpowiednio dla decyzji o warunkach zabudowy / decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego) wraz z załącznikami.Procedura


I. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

1. O wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji, postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

2. W postępowaniu związanym z wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego organ dokonuje analizy:

1) warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych;

2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji.

3. Decyzje wydaje się po uzgodnieniu z:

1) wojewódzkim konserwatorem zabytków - w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską;

2) właściwym organem nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych;

3) właściwym organem administracji geologicznej - w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

4) organami właściwymi w sprawach ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz melioracji wodnych - w odniesieniu do gruntów wykorzystywanych na cele rolne i leśne w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami;

5) wojewodą - w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody innych niż park narodowy i jego otulina;

6) właściwym zarządcą drogi - w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego;

7) wojewodą, marszałkiem województwa oraz starostą w zakresie zadań rządowych albo samorządowych, służących realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i krajowym - w odniesieniu do terenów, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.);

8) dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej - dla przedsięwzięć wymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania którego organem właściwym jest wojewoda.

4. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

5. Nie uchyla się decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w przypadku wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli upłynęło 12 miesięcy od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia.II. Decyzje o warunkach zabudowy (np. budowa obiektu usługowego, mieszkalnego itp.)

Na podstawie art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym


1.  Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
2) teren ma dostęp do drogi publicznej;
3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;
5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

2.  Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do inwestycji produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, które utraciły moc na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1.
2a.  Przepisów ust. 1 pkt 1-4 nie stosuje się do inwestycji celu publicznego w przypadkach uzasadnionych potrzebami obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony granicy państwowej.
3.  Przepisów ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do linii kolejowych, obiektów liniowych i urządzeń infrastruktury technicznej.
4.  Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do zabudowy zagrodowej, w przypadku gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego związanego z tą zabudową przekracza średnią powierzchnię gospodarstwa rolnego w danej gminie.
5.  Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje się za spełniony, jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem.


Decyzje o warunkach zabudowy wydaje się po uzgodnieniu z organami, o których jest mowa przy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Decyzje przesyła się wszystkim stronom postępowania.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.08.2020
Dokument wytworzony przez: Biuro Architekt Miejskiego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sabina Jędras
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 11:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 17614
28 sierpnia 2020 13:50 (Sabina Jędras) - Aktualizacja danych sprawy.
28 sierpnia 2020 13:49 (Sabina Jędras) - Aktualizacja danych sprawy.
09 lipca 2020 09:13 (Sabina Jędras) - Aktualizacja danych sprawy.