Udostępnienie danych osobowych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • wniosek o udostępnienie danych
  • dowód osobisty (do wglądu)
  • dowód dokonania opłaty od osób, jednostek organizacyjnych i podmiotów mających obowiązek uiszczenia tej opłaty
  • dokumenty potwierdzające interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów (okazanie do wglądu oryginału dokumentu świadczącego o interesie prawnym, np. zobowiązanie sądu do przedstawienia adresu i dołączenie jego kserokopii do podania)   

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski, Biuro Spraw Obywatelskich, pokój nr 4.

 

Opłaty

 Opłata za udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców wynosi 31 zł;

Udostepnienie danych z rejestru mieszkańców następuje:
- dla podmiotów o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy o ewidencji ludności - nieodpłatnie
- dla podmiotów, o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy o ewidencji ludnosci - odpłatnie.

Termin i sposób załatwienia

Dane z rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców udostępniają organy gmin prowadzące te rejestry. 

Wnioski o dane jednostkowe należy kierować do organu gminy właściwego ze względu na ostatni znany adres zameldowania osoby poszukiwanej.

Dane z rejestru PESEL udostępnia:

- minister właściwy do spraw informatyzacji - udostępnianie danych w trybie pełnej teletransmisji danych, w trybie weryfikacji oraz w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej. Wnioski należy kierować do Departamentu Utrzymania i Rozwoju Systemów Ministerstwa Cyfryzacji, na adres: ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa,

- minister właściwy do spraw wewnętrznych - udostępnianie danych jednostkowych w trybie wnioskowym. Wnioski należy kierować do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA,  na adres: ul. Smyczkowa 10, 02-678 Warszawa. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA

 

Zgodnie z art.47 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz.U.2017.657. t.j z dnia 2017.03.28. z późn. zm.) podmiotom o których mowa w art. 46 wskazanej ustawy udostępnia się dane jednostkowe na ich wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów  realizujących zadania publiczne. Dane te są przekazywane, w zależności od żądania wnioskodawcy, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego  2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujacych zadania publiczne.

Złożony wniosek podlega ocenie organu udostępniającego, który po sprawdzeniu jego kompletności, bada uprawnienie Wnioskodawcy do uzyskania żądanego zakresu danych. Jeżeli wynik sprawdzenia będzie pozytywny, dane podlegają udostępnieniu. W przeciwnym razie wydawana jest decyzja odmowna, która podlega zaskarżeniu.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności
  (Dz.U. 2018.1382. t.j. z dnia 2018.07.18 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2017.570. t.j. z dnia 2017.03.17 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
  (Dz.U. 2016.1827 t.j. z dnia 2016.11.10 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
  (Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28 z późn zm.)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 roku w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostepnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego
(Dz.U.2016.836 t.j z dnia 2016.06.13  późn. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 roku w sprawie opłat za udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL
(Dz.U. 2017.2482 z dnia 2017.12.29 z późn. zm.)


 

 

Tryb odwoławczy

Odmowa udostepnienia danych następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odowołanie do właściwego miejscowo Wojewody.

Inne informacje

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Udostępnione dane jednostkowe nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany we wniosku.

Przez dane jednostkowe rozumie sie informacje uzyskane z rejestrów dotyczace jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Z dniem 1 maja 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2018 r., poz. 1382, z późn. zm.), która w istotny sposób modyfikuje aktualny tryb uzyskiwania danych jednostkowych z rejestru PESEL albo rejestrów mieszkańców.

Od dnia 1 maja 2019 r. podmioty publiczne, które nie posiadają decyzji administracyjnej, na podstawie której uzyskały dostęp do rejestru PESEL/ rejestrów mieszkańców za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w danym roku kalendarzowym, będą mogły uzyskać maksymalnie 300 danych jednostkowych z rejestru PESEL albo 300 danych jednostkowych z poszczególnych lokalnych rejestrów mieszkańców, prowadzonych zgodnie z właściwością miejscową przez dany organ gminy.

W pierwszym roku obowiązywania ustawy zliczanie wniosków następować będzie od 1 maja do 31 grudnia 2019 r., natomiast począwszy od roku 2020 okres rozliczeniowy rozpoczynać się będzie 1 stycznia, a kończyć 31 grudnia.    

Każdorazowo, niezależenie, czy limit udostępnień został wykorzystany w stosunku do danego rejestru mieszkańców, bądź rejestru PESEL, organ po wykorzystaniu limitu, w przypadku skierowania kolejnych wniosków, zobowiązany będzie do wydania postanowienia w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania.

Aktualnie w Senacie procedowana jest zmiana ustawy o ewidencji ludności (druk 1141), której przepisy w istotny sposób zmieniają właściwość organu odpowiedzialnego za udostępnianie danych z rejestru PESEL. Aktualnie dane z rejestru PESEL w imieniu Ministra SWiA udostępnia Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Natomiast po wejściu w życie ww. nowelizacji, dane z rejestru PESEL udostępnić będą wyłącznie organy gmin. Będzie to przy tym czynność odmiejscowiona, a zatem wniosek o dane z rejestru PESEL będzie można złożyć w dowolnym organie gminy.

 

Obowiązek przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa Ustawa z dnia 24 września 2010 roku art. 46-47. Szczegóły i zakres przetwarzania znajdują się w klauzuli informacyjnej opublikowanej na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Leżajsku

https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3097/wiadomosci/422559/files/klauzula_el.pdf

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.03.2018
Dokument wytworzony przez: Biuro Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Dziędzik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 12:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 6623
17 kwietnia 2019 09:18 Magdalena Dziędzik - Aktualizacja danych sprawy.
16 stycznia 2019 08:33 Magdalena Dziędzik - Dodanie załącznika.
16 stycznia 2019 08:31 Magdalena Dziędzik - Usunięcie załącznika.