Orzekanie o zmianie imienia i nazwiska

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek zawierający następujące dane (wzór wniosku stanowi załącznik do procedury):
 • Imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe wnioskodawcy,
 • wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,
 • Numer PESEL, jeżeli został nadany,
 • Imię (imiona) i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana oraz imiona i nazwiska małoletnich dzieci, na które ma się rozciągać zmiana nazwiska,
 • wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów,
 • adres do korespondencji wnioskodawcy
 • uzasadnienie, tj. ważne powody w rozumieniu ustawy
 • oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna.
 • aktualny stan cywilny, tj. kawaler, panna, żonaty, mężatka, rozwiedziony, rozwiedziona, wdowiec, wdowa.
 1. 2. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
 1. 3. Oświadczenie małoletniego dziecka, które ukończyło 13 lat, o wyrażeniu zgody na zmianę jego imienia, jak również zmianę nazwiska, jeżeli:
 • zmiana nazwiska ma dotyczyć dziecka,
 • zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców.


Zgoda dziecka na zmianę jego imienia lub (i) nazwiska winna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Dzieci zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. 4. Oświadczenie rodzica niebędącego wnioskodawcą o wyrażeniu zgody na zmianę imienia jego małoletniego dziecka oraz zmianę nazwiska, jeżeli:
 • zmiana nazwiska ma dotyczyć tylko dziecka,
 • zmiana nazwiska dziecka ma nastąpić w związku z rozciągnięciem na dziecko zmiany nazwiska lub nazwiska rodowego drugiego rodzica.

Zgoda drugiego z rodziców na zmianę imienia lub (i) nazwiska jego dziecka winna zostać wyrażona osobiście lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym. Osoby zamieszkałe za granicą mogą wyrazić zgodę za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

 1. 5. Prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu władzy rodzicielskiej rodzica, który nie jest wnioskodawcą albo prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub (i) imienia dziecka.
 1. 6. Jeżeli z wnioskiem o zmianę nazwiska lub imienia dziecka występuje opiekun prawny ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub (i) osoba pełniąca obowiązki rodziny zastępczej, do wniosku należy dołączyć:
 • prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej lub (i) umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej,
 • prawomocne postanowienie sądu zezwalające na wystąpienie z wnioskiem o zmianę nazwiska lub (i) imienia dziecka do właściwych organów administracyjnych.
 1. 7. Inne dokumenty uzasadniające wnioskowaną zmianę imienia/nazwiska.
 1. 8. Dowód osobisty lub paszport - do wglądu.

Miejsce złożenia dokumentów

Wybrany Kierownik USC. Osoby zamieszkałe poza granicami kraju składają wniosek, za pośrednictwem polskiego konsula do wybranego kierownika USC.

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji pozytywnej w sprawie zmiany imienia lub (i) nazwiska - 37,00 zł.
 2.  Opłata skarbowa za wydanie decyzji odmownej w sprawie zmiany imienia lub (i) nazwiska - 10,00 zł.
 3.  Nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób.
 4.  Zwolnione od opłaty skarbowej są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.
 5.  Opłatę skarbową można uiścić:
 •  przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, nr rachunku:

  Santander Bank Polska S.A. Oddział w Leżajsku, ul. Plac Targowy 8, 37 – 300 Leżajsk

  Nr rachunku bankowego:  70 1090 2590 0000 0001 4488 9286.

   

 • na miejscu, w kasie urzędu (parter, pokój nr 8).

6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

Termin i sposób załatwienia

Forma załatwienia: Decyzja o zmianie imienia lub (i) nazwiska albo decyzja odmowna o zmianie imienia lub (i) nazwiska.

Termin załatwienia: Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

 1. Art. 8-12 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 220, poz. 1414 ze zm.)
 2.  Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
 3.  Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 682)
 4.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

 

Tryb odwoławczy

Odwołania w sprawie zmiany imion i nazwisk rozpatruje Wojewoda Podkarpacki; adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Leżajsku. Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje

 1. Wniosek o zmianę imienia lub (i) nazwiska mogą złożyć:
 • osoby posiadające obywatelstwo polskie,
 • cudzoziemcy niemający obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania,
 • cudzoziemcy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.
 1. 2. Zmiany imienia lub (i) nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, a w szczególności gdy: wnioskodawca nosi imię lub nazwisko ośmieszające albo nielicujące z godnością człowieka, na imię lub nazwisko używane, albo które zostało bezprawnie zmienione, a także na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
 1. 3. Zmiany nazwiska nie można dokonać w przypadku ubiegania się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba, że posiada się członków rodziny o tym nazwisku.
 1. 4. Doręczenie może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
 1. 5. Zmiana nazwiska obojga rodziców zawsze rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które zrodzą się z tego małżeństwa.
 1. 6. Zmiana nazwiska lub nazwiska rodowego jednego z rodziców rozciąga się na małoletnie dzieci i na dzieci, które pochodzą od tych samych rodziców, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.
 1. 7. Wniosek o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie zaznaczając w nim o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy nabytego).
 1. 8. Wniosek o zmianę imienia lub (i) nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
 • Ustawa przewiduje wyjątek od powyższej zasady: osoby zamieszkałe za granicą wniosek o zmianę imienia lub nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.
 1. 9. Decyzja o zmianie imienia lub nazwiska podlega natychmiastowemu wykonaniu.
 1. 10. W określonych w ustawie sprawach załatwianych za pośrednictwem konsula nie stosuje się przepisów art. 40 § 4 i 5 Kodeksu postępowania administracyjnego.

 Podstawy zmiany imienia lub nazwiska:

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

 • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
 • na imię lub nazwisko używane,
 • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
 • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 13:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4796
01 lipca 2020 08:41 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.
01 lipca 2020 08:15 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.
01 lipca 2020 07:34 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.