Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

 • wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców oraz pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
 • załącznik do wniosku o wpisanie do rejestru wyborców
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Leżajsku, Biuro Spraw Obywatelskich, pokój nr 4

Opłaty

bez opłaty

Termin i sposób załatwienia

 • Burmistrz przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców jest obowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy
 • decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można odebrać osobiście w pokoju nr 4 lub może zostać doręczona za pośrednictwem poczty. Przy odbiorze osobistym decyzji konieczne jest posiadanie dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość
 • termin załatwienia sprawy: 5 dni od daty wniesienia wniosku

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy ( Dz.U.2019.684 t.j z dnia 2019.04.12 z poźn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1316)

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Leżajsku. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Leżajska w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Skarga jest zwolniona z opłat.

Inne informacje

 • stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.
 • poprzez stałe zamieszkanie należy rozumieć faktyczne przebywanie pod określonym adresem z zamiarem stałego pobytu.

Obowiązek przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności. Szczegóły i zakres przetwarzania znajdują się w klauzuli informacyjnej opublikowanej na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Leżajsku -

https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3097/wiadomosci/504263/files/1014_so_2020.pdf

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.07.2018
Dokument wytworzony przez: Biuro Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Dziędzik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lipca 2018 13:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Dziędzik
Ilość wyświetleń: 705
30 stycznia 2020 10:13 (Magdalena Dziędzik) - Aktualizacja danych sprawy.
19 lipca 2019 10:07 (Magdalena Dziędzik) - Aktualizacja danych sprawy.
19 lipca 2019 10:01 (Magdalena Dziędzik) - Dodanie załącznika.