Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

  • wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców oraz pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Leżajsku, Biuro Spraw Obywatelskich, pokój nr 4

Opłaty

bez opłaty

Termin i sposób załatwienia

  • Burmistrz przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców jest obowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy
  • decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można odebrać osobiście w pokoju nr 4 lub może zostać doręczona za pośrednictwem poczty. Przy odbiorze osobistym decyzji konieczne jest posiadanie dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość
  • termin załatwienia sprawy: 3 dni od daty wniesienia wniosku

Podstawa prawna

  • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy ( Dz.U.2018.754 t.j z dnia 2018.04.20)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1316)

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Leżajsku. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Leżajska w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Skarga jest zwolniona z opłat.

Inne informacje

  • stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.
  • poprzez stałe zamieszkanie należy rozumieć faktyczne przebywanie pod określonym adresem z zamiarem stałego pobytu.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.07.2018
Dokument wytworzony przez: Biuro Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Dziędzik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lipca 2018 13:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Dziędzik
Ilość wyświetleń: 153
19 października 2018 12:46 Magdalena Dziędzik - Aktualizacja danych sprawy.
19 października 2018 12:45 Magdalena Dziędzik - Usunięcie załącznika.
31 sierpnia 2018 14:23 Magdalena Dziędzik - Dodanie załącznika.