Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

 • wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców oraz pisemna deklaracja zawierająca informacje niezbędne do wpisania do rejestru wyborców
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
 • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Leżajsku, Biuro Spraw Obywatelskich, pokój nr 4

Opłaty

bez opłaty

Termin i sposób załatwienia

 • Burmistrz przed wydaniem decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców jest obowiązany sprawdzić czy osoba wnosząca wniosek o wpisanie do rejestru wyborców spełnia warunki stałego zamieszkania na obszarze danej gminy
 • decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można odebrać osobiście w pokoju nr 4 lub może zostać doręczona za pośrednictwem poczty. Przy odbiorze osobistym decyzji konieczne jest posiadanie dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość
 • termin załatwienia sprawy: 3 dni od daty wniesienia wniosku

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy ( Dz.U.2018.754 t.j z dnia 2018.04.20)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (j.t. Dz.U. z 2017r., poz. 1316)

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru wyborców przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Leżajsku. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Miasta Leżajska w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji. Skarga jest zwolniona z opłat.

Inne informacje

 • stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania.
 • poprzez stałe zamieszkanie należy rozumieć faktyczne przebywanie pod określonym adresem z zamiarem stałego pobytu
 • do wniosku o wpis do rejestru wyborców należy dołączyć oświadczenie właściciela lokalu, w którym potwierdza stałe zamieszkiwanie osoby ubiegajacej się o wpis do rejestru.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.07.2018
Dokument wytworzony przez: Biuro Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Dziędzik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 lipca 2018 13:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Dziędzik
Ilość wyświetleń: 103
31 sierpnia 2018 14:23 Magdalena Dziędzik - Dodanie załącznika.
31 sierpnia 2018 14:23 Magdalena Dziędzik - Usunięcie załącznika.
31 sierpnia 2018 10:13 Magdalena Dziędzik - Dodanie załącznika.