Wniosek o najem lub dzierżawę (przedłużenie umów)

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o najem lub dzierżawę (przedłużenie umów).

Załączniki: kopia mapy ewidencyjnej lub zasadniczej z zaznaczonym terenem do oddania w najem lub dzierżawę.


Miejsce złożenia dokumentów

Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami - pokój 2

Opłaty

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 214/2019 Burmistrza Leżajska z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zawierania umów najmu, dzierżawy lub użyczenia oraz zasad ustalania czynszu najmu i dzierżawy.

 

 

Podstawa prawna

 

Na podstawie art. 33 ust.1 i 3 oraz art. 46 ust.1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ), art. 11 ust. 2, art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1, 1b i 2 oraz art. 37 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) oraz § 19-21 uchwały Nr XLI/260/2017 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miasto Leżajsk (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 359), wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym NR P-II.4131.2.3.2018 Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 25 stycznia 2018 r. poz. 372).

 

 

Inne informacje

Dla nieregularnego terenu należy wskazać miary.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 maja 2020 13:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tadeusz Staroń
Ilość wyświetleń: 112
18 maja 2020 13:13 (Tadeusz Staroń) - Aktualizacja danych sprawy.
18 maja 2020 13:00 (Tadeusz Staroń) - Dodanie załącznika.
18 maja 2020 13:00 (Tadeusz Staroń) - Utworzenie sprawy.