Stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

Do zadań stanowiska ds. kontroli wewnętrznej należą:

1. z zakresu działań kontrolnych:
1) przygotowywanie rocznego planu kontroli,
2) prowadzenie kontroli w Urzędzie pod względem przestrzegania przepisów proceduralnych w załatwianiu spraw administracyjnych,
3) prowadzenie kontroli finansowej,
4) prowadzenie kontroli w miejskich jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach korzystających z dotacji budżetu Miasta,
5) prowadzenie rejestru dokonywanych kontroli oraz nadzoru w zakresie terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych,
2. z zakresu ochrony danych osobowych:
1) wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji w Urzędzie,
w tym:
a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie sprawozdania dla administratora danych,
b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, związanej
z przetwarzaniem danych osobowych oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
d) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych,
2) wykonywanie innych zadań z zakresu ustawy o ochronie danych osobowych,
w tym w szczególności:
a) nadzorowanie zapewnienia środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
b) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
w szczególności przez kontrolę jakie dane osobowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru wprowadzone, jakim podmiotom są przekazywane oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do ich przetwarzania,
c) zapewnienie realizacji innych zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
3. z zakresu innych zadań:
1) przyjmowanie interesantów składających skargi i wnioski,
2) prowadzenie rejestru skarg i wniosków, w tym skierowanych do Rady
oraz przechowywanie dokumentacji z rozpatrzonych przez Radę skarg i wniosków,
3) rozpatrywanie skarg i wniosków, kierowanych do Burmistrza, a dotyczących pracowników Urzędu,
4) przedkładanie Burmistrzowi analiz ze składanych skarg i wniosków,
5) przyjmowanie petycji i prowadzenie ich rejestru.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 10:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3635
13 marca 2017 10:37 Paweł Bucior - Zmiana danych jednostki.
20 lipca 2015 18:54 Paweł Bucior - Zmiana danych jednostki.
08 kwietnia 2008 10:05 Administrator - Utworzenie jednostki.