Uchwały Rady

UCHWAŁA Nr XLI / 285/ 10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 października 2010 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia na czas nieoznaczony dzierżawy gruntów z dotychczasowymi dzierżawcami .

UCHWAŁA Nr XLI / 285/ 10
Rady Miejskiej w  Leżajsku
z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej przedłużenia na czas nieoznaczony  dzierżawy gruntów z dotychczasowymi dzierżawcami .Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j. t. Dz.U. Nr 142 , poz.1591 z 2001r. z późn. zm. ) art. 25 ust. 2 w zw. z art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 , poz. 2603 z późn. zm. ) oraz § 19 pkt. 3 uchwały Nr VII /63 03 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad nabywania , zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata ( Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego Nr 87 , poz. 1508 z 2003 r.

Rada  Miejska w Leżajsku postanawia , co następuje:

 

§ 1

Opiniuje pozytywnie przedłużenie na czas nieoznaczony dzierżawy gruntów niezabudowanych , z dotychczasowymi dzierżawcami , obejmujące niżej wymienione działki ewidencyjne :
1.   części działki nr 5017/2 o powierzchni 631 m2
2.    części działki nr 5623  o powierzchni 34 m2
3.    części działki nr 3394/19 o powierzchni 527 m2
4.    części działki 6398 o powierzchnia 42 m2


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska .


§ 3


Nadzór nad wykonaniem niniejszej uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Budżetu .


§ 4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 grudnia 2010 15:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Teresa Ziobro
Ilość wyświetleń: 652
13 grudnia 2010 11:05 (Paweł Bucior) - Zmiana danych dokumentu.
02 grudnia 2010 15:12 (Teresa Ziobro) - Dodanie dokumentu.