Uchwały Rady

UCHWAŁA Nr XLI/286/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 26 października 2010 r. w sprawie podniesienia kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Leżajsku w latach 2012 do 2014

UCHWAŁA Nr XLI/286/10
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 26 października 2010 r.

w sprawie podniesienia kapitału zakładowego w Miejskim Zakładzie Komunalnym
Sp. z o.o. w Leżajsku w latach 2012 do 2014


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U.2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w zw. z art.12 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala, co następuje:


§ 1


1.    Wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego MZK Sp. z o.o. z siedzibą w Leżajsku, poprzez ustanowienie nowych udziałów i objęcie ich przez Gminę Miasto Leżajsk.
2.    Obejmowanie udziałów następować będzie corocznie począwszy od 2012 r. do 2014 r. na podstawie udokumentowanego wzrostu wartości środka trwałego powstałego w wyniku realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków wraz z rozbudową i przebudową infrastruktury towarzyszącej” przewidzianego w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Leżajska wraz z jego aktualizacją oraz Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych opublikowanym w Monitorze Polskim Nr 58 poz. 775 z dnia 17.08.2010 r.
3.    Wyraża zgodę na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym wkładami pieniężnymi w latach 2012 do 2014 w wysokości przewidzianej w każdym roku w budżecie Gminy Miasta Leżajsk.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Leżajska.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2010 10:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Bucior
Ilość wyświetleń: 627
13 grudnia 2010 10:50 (Paweł Bucior) - Dodanie dokumentu.