Uchwały Rady

UCHWAŁA Nr II/5/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Leżajska

UCHWAŁA Nr II/5/10
Rady Miejskiej w Leżajsku
z dnia 14 grudnia 2010 r.


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi LeżajskaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398)

Rada Miejska w Leżajsku uchwala co następuje:


§ 1


Ustala wynagrodzenie miesięczne Burmistrzowi Leżajska Panu Piotrowi Urbanowi obejmujące następujące składniki:

1.    Wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 4.800,00 zł
(słownie złotych: cztery tysiące osiemset)
2.    Dodatek funkcyjny w kwocie: 1.500,00 zł
(słownie złotych: jeden tysiąc pięćset)
3.    Dodatek specjalny w kwocie:  2.300,00 zł
(słownie złotych: dwa tysiące trzysta)
4.    Dodatek za wysługę lat w wysokości 20%
wynagrodzenia zasadniczego w kwocie: 960,00 zł
(słownie złotych: dziewięćset sześćdziesiąt)

Razem : 9.560,00 zł


§ 2


Traci moc uchwała Nr XXXV/216/10 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Leżajska.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2010 13:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Bucior
Ilość wyświetleń: 1044
23 grudnia 2010 13:19 (Paweł Bucior) - Dodanie dokumentu.