Deklaracja dostępności

Miasto Leżajsk zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://lezajsk.um.bipgmina.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2010-08-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-01
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-01
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Przemysław Jodkowski , adres e-mail: przemyslaw.jodkowski@miastolezajsk.pl , telefon: 17 2427333.

Informacja zwrotna

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 242 73 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Budynek urzędu dostępny jest dla osób na wózkach inwalidzkich wyposażony jest w podjazdy, pochwyty, a wszystkie pokoje dla interesantów znajdują się na parterze budynku.

Dostępność tłumacza języka migowego

Tłumacz języka migowego dostępny po uprzednim umówieniu wizyty.

Dodatkowe informacje

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

37-300 Leżajsk, ul. Rynek 1
Tel.: (17) 242 73 33
Faks: (17) 242 73 33
E-mail: uml@miastolezajsk.pl
Strona internetowa: miastolezajsk.pl

Deklaracja poprawy dostępności

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2020 07:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Jodkowski
Ilość wyświetleń: 50
22 września 2020 08:39 (Przemysław Jodkowski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 08:39 (Przemysław Jodkowski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
22 września 2020 08:38 (Przemysław Jodkowski) - Aktualizacja deklaracji dostępności.