Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane dokumenty

- wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załączonym wzorem

- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu,

- pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży mieści się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

- decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia ( Dz.U. 178, poz. 1225).

 

Wymagane dokumenty wnioskodawcy o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w czasie organizowanych imprez:

- wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załączonym wzorem,

-  kserokopia aktualnego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (oryginał do wglądu),
- plan sytuacyjny ze wskazaniem punktu sprzedaży napojów alkoholowych,
- zgoda właściciela/administratora obiektu, w którym odbywa się impreza,
- zgoda organizatora imprezy.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Rynek 1

Referat Organizacyjny i Obsługi Rady.

 

Opłaty

Wysokość i terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży oraz podczas organizacji przyjęć:

OPŁATA

DOT. ZEZWOLEŃ

OPŁATĘ WNOSZĄ PRZEDSIĘBIORCY:

525 zł

   do 4,5%     alkoholu oraz piwo

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż
37 500 zł

525 zł

  4,5%-18%  alkoholu (bez piwa)

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż
37 500 zł

2100 zł

powyżej 18% alkoholu

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż
77 000 zł

 1,4% wartości sprzedaży

   do 4,5%     alkoholu oraz piwo

 którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł    

 1,4% wartości sprzedaży

   4,5%-18%  alkoholu (bez piwa)

 którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł

  2,7% wartości sprzedaży

powyżej 18% alkoholu

 którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł

W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przedsiębiorca wnosi na rachunek bankowy albo w Punkcie Obsługi Bankowej opłatę (w trzech równych ratach) za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości  w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego:

                              OPŁATA                                     
1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe

DOT. ZEZWOLEŃ

43,75 zł

do 4,5% alkoholu oraz piwo

43,75 zł

4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

175 zł

powyżej 18% alkoholu

 

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych:

                           OPŁATA                                     
naliczana od wartości sprzedaży
zinwentaryzowanych napojów alkoholowych

DOT. ZEZWOLEŃ

1,4%

do 4,5% alkoholu oraz piwo

1,4%

4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

2,7%

powyżej 18% alkoholu

 

Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się:

- gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku lub za pomocą kart płatniczych
w Punktach Obsługi Bankowej,

- bezgotówkowo na rachunek bankowy:  31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

 

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

- 17 zł - za ustanowienie pełnomocnika,

- 24 zł - za wydanie duplikatu zezwolenia,

- 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu – za wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów.

Termin i sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzależnione jest od pozytywnej opinii Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych w Leżajsku, dotyczącej zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałą Rady Miejskiej
w Leżajsku.

- wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. miesiąca

- wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. 14 dni

- wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć  – ok. 14 dni

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.),

- uchwała Nr XVIII/186/04 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Leżajska,

- uchwała Nr XVIII/185/04 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 28 grudnia 2004 r.
w sprawie ustalenia  liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Leżajska,

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji odmownej organu zezwalającego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, w terminie 14 dni od jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Leżajska.

Inne informacje

Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (w stałych punktach sprzedaży oraz podczas organizacji przyjęć), obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto
(z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Przedsiębiorca korzystający z zezwolenia może w uzasadnionych przypadkach wystąpić
z wnioskiem o wydanie jego duplikatu oraz wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów.
Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 kwietnia 2017 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Bucior
Ilość wyświetleń: 1182
19 kwietnia 2017 12:56 (Janusz Berestka) - Aktualizacja danych sprawy.
19 kwietnia 2017 12:55 (Janusz Berestka) - Aktualizacja danych sprawy.
19 kwietnia 2017 12:42 (Paweł Bucior) - Dodanie załącznika.