Archiwum - udostępnianie akt z zasobu archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Leżajsku

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek wypełniony zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Leżajska  Nr 213/2016 z dnia
12 grudnia 2016 r.

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Leżajsku, ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk.

Stanowisko merytoryczne Urzędu Miejskiego w Leżajsku.

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

W przypadku udostępnienia wskazanych akt – niezwłocznie w pozostałych sprawach - nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Udostępnienie akt na miejscu w archiwum zakładowym, wypożyczenie materiałów z archiwum zakładowego na zewnątrz, wykonanie kopii z materiałów archiwum zakładowego zgodnie
z zarządzeniem Burmistrza Leżajska  Nr 213/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – (j.t. Dz.U.2016.1506).

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej – (j.t. Dz. U.2016.1764 ).

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych - (Dz.U.2011.14.67).

Zarządzenie Nr 213/2016  Burmistrza Leżajska z dnia 12 grudnia 2016 r.

Inne informacje

Zasady udostępniania dokumentacji przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Miejskiego w Leżajsku

 1. Dokumentację udostępnia się wyłącznie pod nadzorem pracownika Archiwum Zakładowego.
 2. Udostępnianie dokumentacji osobom nie będącym pracownikami Urzędu Miejskiego
  w Leżajsku odbywa się na podstawie wniosku o udostępnienie dokumentacji za zgodą Burmistrza Leżajska lub osoby przez niego upoważnionej.
 3. Udostępnia się całe teczki aktowe w stanie uporządkowanym. Nie wolno udostępniać pojedynczych akt wyjętych z teczek.
 4. Zabronione jest przekazywanie dokumentacji innym osobom, komórkom organizacyjnym lub jednostkom organizacyjnym bez wiedzy archiwisty.
 5. Zabronione jest nanosić na dokumentacji żadnych notatek, adnotacji i uwag.
 6. Nie udostępnia się poza Archiwum Zakładowe dokumentacji uszkodzonej oraz środków ewidencyjnych Archiwum Zakładowego.
 7. Korzystający z zasobu Archiwum Zakładowego ponosi pełną odpowiedzialność za stan udostępnianej dokumentacji.
 8. Wypożyczający dokumentację z zasobu Archiwum Zakładowego zobowiązany jest do jej zwrotu w terminie 30 dni od daty otrzymania lub niezwłocznie po zakończeniu postępowania w sprawie.
 9. Archiwista sprawdza stan udostępnianej dokumentacji przed jej udostępnieniem oraz po jej zwrocie.
 10. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzenia bądź zagubienia wypożyczonej dokumentacji archiwista sporządza protokół, na podstawie którego Burmistrz Leżajska zarządza postępowanie wyjaśniające.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 kwietnia 2017 09:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Janusz Berestka
Ilość wyświetleń: 1733
21 kwietnia 2017 09:53 (Janusz Berestka) - Aktualizacja danych sprawy.
21 kwietnia 2017 09:36 (Janusz Berestka) - Aktualizacja danych sprawy.
21 kwietnia 2017 09:29 (Janusz Berestka) - Aktualizacja danych załącznika.