Referat Księgowo - Finansowy

1. Do zadań Referatu Księgowo – Finansowego należy:

W Sekcji Księgowości:
1)zapewnienie realizacji zadań głównego księgowego Urzędu i jednostek organizacyjnych,
2)określanie i stosowanie zasad (polityki) rachunkowości w tym zasad sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych i innych dokumentów finansowo-księgowych Urzędu i jednostek organizacyjnych,
3)prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych dla Urzędu
i jednostek organizacyjnych,
4)prowadzenie dla Urzędu i jednostek organizacyjnych, inwentaryzacji drogą uzgodnienia sald i drogą weryfikacji oraz koordynacja terminów inwentaryzacji drogą spisu z natury przeprowadzanej przez jednostki obsługiwane;
5)wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego Urzędu i jednostek organizacyjnych,
6)sporządzanie sprawozdań finansowych,
7)przygotowywanie projektów decyzji, dokumentu planu finansowego oraz projektów decyzji w sprawie wprowadzenia zmian w planie Urzędu i jednostek organizacyjnych na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych oraz na ich podpis,
8)monitorowanie i analizowanie stanu wykorzystania planu wydatków, stanu realizacji planu dochodów i stanu majątkowego jednostek objętych obsługą oraz przekazywanie informacji w tym zakresie kierownikom Urzędu i jednostek organizacyjnych na ich wniosek,
9)dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych Urzędu i jednostek organizacyjnych,
10)dokonywanie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych podlegających zapłacie oraz wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Urzędu i jednostek organizacyjnych,
11)dochodzenie należności przypadających na rzecz Urzędu i jednostek organizacyjnych,
12)prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zakładowych funduszy świadczeń socjalnych Urzędu i jednostek organizacyjnych,
13)przygotowywanie jednostkowych sprawozdań budżetowych oraz innych sprawozdań i informacji sporządzanych na podstawie ksiąg rachunkowych Urzędu i jednostek organizacyjnych,
14)gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych i innej dokumentacji finansowo-księgowej Urzędu i jednostek organizacyjnych,
15)sprawowanie bieżącej kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową miejskich jednostek organizacyjnych,
dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych,
16)wystawianie faktur dokumentujących sprzedaż dóbr, usług na zlecenie kierowników referatów, biur Urzędu lub pracowników na samodzielnych stanowiskach, prowadzenie stosownego rejestru faktur, w tym rejestru podatku VAT wraz z rozliczaniem podatku względem urzędu skarbowego,
17)windykacja należności o charakterze cywilnoprawnym.
18)prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupu rejestrów VAT
19)rozliczanie podatku VAT Urzędu i jednostek organizacyjnych.

W sekcji kadrowo – płacowej:
prowadzenie spraw osobowych i płacowych pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych, a w szczególności:
1)prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych,
2)opracowywanie, na podpis kierowników jednostek, projektów dokumentów i pism w sprawach związanych ze stosunkiem pracy;
3)naliczanie wynagrodzeń pracownikom Urzędu oraz jednostek organizacyjnych, sporządzanie i rozliczanie deklaracji ZUS, rozliczeń z tytułu podatku od osób fizycznych PIT, naliczanie należności z tytułu PFRON, obsługa grupowego ubezpieczenia pracowniczego,
4)ustalanie uprawnień poszczególnych pracowników w zakresie wymiarów urlopów i przedkładanie informacji w tym zakresie kierownikom jednostek organizacyjnych;
5)wykonywanie w imieniu kierowników jednostek obsługiwanych obowiązków płatnika składek zdrowotnych i składek na ubezpieczenie społeczne;
6)wykonywanie w imieniu kierowników jednostek obsługiwanych obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych;
7)sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach oraz świadectw pracy;
8)prowadzenie analiz wykorzystania funduszu wynagrodzeń i przedstawianie informacji w tym zakresie kierownikom Urzędu i jednostek organizacyjnych;
9)sporządzanie sprawozdań w zakresie dotyczącym zatrudnienia;
10)prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akt osobowych pracowników,
11)organizowanie szkoleń i dokształcania oraz doskonalenia zawodowego pracowników,
12)zapewnienie warunków i koordynowanie prac dotyczących przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników Urzędu zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych,
13)prowadzenie spraw z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
14)prowadzenie ewidencji czasu pracy UM, MOSiR i MOPS,
15)prowadzenie spraw związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze
w Urzędzie Miejskim oraz udział w charakterze sekretarza w postępowaniach konkursowych w jednostkach,
16)kompletowanie wniosków emerytalno – rentowych,
17)gromadzenie i przechowywanie oświadczeń majątkowych pracowników Urzędu,
kierowników jednostek organizacyjnych i osób wydających decyzje administracyjne
w imieniu Burmistrza oraz przekazywanie właściwym instytucjom.

2. Pracą referatu kieruje Główny Księgowy.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lutego 2017 13:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Jodkowski
Ilość wyświetleń: 1615
13 marca 2017 10:31 (Paweł Bucior) - Zmiana danych jednostki.
20 lutego 2017 13:46 (Przemysław Jodkowski) - Zmiana danych jednostki.
20 lutego 2017 13:42 (Przemysław Jodkowski) - Utworzenie jednostki.