Referat Budżetowo - Podatkowy

Do zadań Referatu Budżetowego - Podatkowego należy:

1) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia i wykonania budżetu Miasta oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta, udzielenia absolutorium dla Burmistrza oraz uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Miasta,
2) nadzorowanie i monitorowanie prawidłowego sposobu wykonywania budżetu Miasta,
3) uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Miasta w ramach obowiązujących planów finansowych jednostek organizacyjnych Miasta,
4)wykonywanie obowiązków z zakresu sprawozdawczości budżetowej Miasta, sprawozdawczości finansowej (bilans budżetu Miasta) oraz sprawozdawczości skonsolidowanej (bilans skonsolidowany Miasta) i innej z zakresu prowadzonych zadań,
5)gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
6) przygotowywanie projektów aktów administracyjnych (decyzji) dotyczących podatków i opłat,
7) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
8) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych i innych czynności mających charakter egzekucji należności podatkowych z tytułu braku terminowej zapłaty (hipoteka przymusowa i inne),
9) przygotowywanie projektów aktów administracyjnych (uchwał) dotyczących podatków i opłat lokalnych,
10) windykacja należności podatkowych,
11) przygotowywanie sprawozdań dotyczących realizacji z prowadzonych w referacie zadań z zakresu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych i opłat lokalnych (opłata skarbowa, opłata od posiadania psa),
12) realizacja należnych dochodów budżetu Miasta, które są pobierane i odprowadzane przez urzędy skarbowe na rachunek budżetu Miasta (podatek od czynności cywilno - prawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa),
13)realizacja zadań z zakresu wypłaty zwrotu podatku akcyzowego,
14)zapewnianie obsługi kasowej urzędu.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 09:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5942
13 marca 2017 10:29 (Paweł Bucior) - Zmiana danych jednostki.
20 lutego 2017 13:42 (Przemysław Jodkowski) - Zmiana danych jednostki.
20 lipca 2015 19:02 (Paweł Bucior) - Zmiana danych jednostki.