Referat Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji

Do zadań Referatu Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji należy w szczególności:

1. przygotowywanie, prowadzenie i nadzorowanie inwestycji i remontów infrastruktury miejskiej oraz jednostek organizacyjnych
2. uzbrajanie gruntów budowlanych w urządzenia komunalne oraz niezbędne sieci,
3. zarządzanie siecią dróg miejskich:
1) wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową,
2) wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego,
3) wydawanie decyzji o przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego w razie jego naruszenia,
4) przygotowywanie projektów opinii w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych,
5) planowanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg,
6) przygotowywanie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg,
7) koordynowanie i obsługa współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych,
4. utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej,
5. utrzymanie czystości i porządku na drogach i placach w mieście,
6. współdziałanie z Biurem Rozwoju Gospodarczego i Promocji Miasta przy opracowywaniu projektów planów rozwoju gospodarczego Miasta oraz w sprawach objętych aplikowaniem o środki zewnętrzne,
7. udział w rozliczaniu projektów współfinansowanych przez instytucje zewnętrzne wraz ze sporządzaniem sprawozdawczości,
8. realizowanie zadań wynikających z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
w tym uzgadnianie zezwoleń na przewóz osób,
9. udzielanie dotacji spółkom wodnym,
10. realizowanie zadań wynikających z ustawy Prawo energetyczne, w szczególności:
1) planowanie i organizowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie Miasta,
2) planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie Miasta,
3) rozliczanie kosztów oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie Miasta,
4) planowanie i organizowanie działań mających na celu racjonalizację zużycia energii
i promocje rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze Miasta.

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 09:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 6000
13 marca 2017 10:33 (Paweł Bucior) - Zmiana danych jednostki.
13 marca 2017 10:33 (Paweł Bucior) - Zmiana danych jednostki.
13 marca 2017 10:33 (Paweł Bucior) - Zmiana danych jednostki.