Stanowisko ds. Oświaty

Do zadań stanowiska ds. oświaty należy:

1. realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty, ustawy Karta Nauczyciela
i ustawy o systemie informacji oświatowej oraz przepisów wykonawczych do w/w aktów prawnych a w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek oświatowych,
2) analiza i opiniowanie projektów planów finansowych placówek oświatowych podległych Miastu,
3) opracowanie zbiorczego projektu budżetu zadań oświatowych,
4) bieżąca analiza realizacji budżetu jednostek oświatowych,
5) koordynowanie przygotowania i zatwierdzania organizacji szkół i placówek oświatowych,
6) koordynowanie ustalania sieci publicznych przedszkoli i szkół podstawowych oraz gimnazjalnych, a także granic ich obwodów,
7) prowadzenie spraw związanych z wpisem do ewidencji i skreśleniem z ewidencji szkół i placówek niepublicznych,
8) prowadzenie spraw z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
9) merytoryczna obsługa dotacji dla szkół i placówek oświatowych,
10) prowadzenie spraw z zakresu merytorycznej obsługi kosztów wychowania przedszkolnego pomiędzy Miastem Leżajsk i gminami, których dzieci uczęszczają do leżajskich przedszkoli oraz gminami do których przedszkoli uczęszczają dzieci
z miasta,
11) prowadzenie spraw z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym dla uczniów oraz nagród organu prowadzącego dla nauczycieli,
12) kontrola spełniania obowiązku nauki oraz egzekucja niespełniania obowiązku szkolnego, obowiązku nauki i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
13) merytoryczna obsługa dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
14) merytoryczna obsługa postępowań na stanowiska kierownicze,
15) przygotowywanie uchwał w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
16) przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto,
17) kontrola jednostkowych sprawozdań przygotowanych przez jednostki oświatowe
i sporządzanie zbiorczych sprawozdań statystycznych wszystkich placówek oświatowych w tym koordynowanie Systemu Informacji Oświatowej,
18) przygotowywanie projektów uchwał rady i zarządzeń Burmistrza z zakresu oświaty,
19) prowadzenie baz systemów informacji oświatowej dla szkół i placówek oświatowych oraz ustalanie dostępów do nich,
2.współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej, związkami zawodowymi, organizacjami społecznymi i pozarządowymi oraz innymi osobami prawnymi i fizycznymi
w zakresie spraw związanych z oświatą i edukacją.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 lutego 2017 13:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Jodkowski
Ilość wyświetleń: 1650
13 marca 2017 10:37 (Paweł Bucior) - Zmiana danych jednostki.
20 lutego 2017 13:43 (Przemysław Jodkowski) - Utworzenie jednostki.