Stanowisko ds. funduszy unijnych, promocji i kultury

Do zadań stanowiska należą zadania z zakresu:

1. rozwoju, promocji gospodarczej i koordynowania współpracy z przedsiębiorcami
i organizacjami rynku pracy, w tym:
1) współtworzenie strategii rozwoju Miasta i programów rozwoju gospodarczego Miasta,
2) podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania i obsługi inwestora, w tym tworzenie, aktualizowanie i promowanie oferty inwestycyjnej,
3) podejmowanie działań na rzecz tworzenia instrumentów wspierających inwestora w tym wspieranie MŚP,
4) tworzenie więzi środowiska gospodarczego z Miastem,
5) wspieranie instytucji otoczenia biznesu i współdziałanie z nimi,
2. monitorowania programów operacyjnych i pozyskiwania informacji dotyczących możliwości aplikowania o środki zewnętrze, w tym:
1) przygotowywanie wniosków aplikacyjnych,
2) koordynowanie i udzielanie pomocy miejskim jednostkom organizacyjnym
w zakresie przygotowywania wniosków o środki zewnętrzne, oraz nadzorowanie ich realizacji,
3) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
w zakresie wspólnych projektów lub przedsięwzięć,
4) rozliczanie lub współudział w rozliczaniu środków pomocowych,
3. koordynacji spraw związanych z realizacją zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej
i sportu, w tym współpracy z klubami, stowarzyszeniami, związkami sportowymi, organizacjami i biurami ruchu turystycznego,
4. budowania i promocji wizerunku, marki Miasta oraz produktu turystycznego, w tym:
1) tworzenie miejskiej strategii promocji i programów operacyjnych (wdrożeniowych),
2) współdziałanie z Miejskim Centrum Kultury,
3) nadzór nad stroną internetową Miasta i zamieszczanie tam informacji,
4) zamawianie i nadzór nad materiałami promocyjnymi,
5. realizacji ustawy prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych w tym
zapewnienie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w Urzędzie i jednostkach
organizacyjnych w szczególności:
1) kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych, stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
2) udzielanie merytorycznej pomocy, w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych
i aktów wykonawczych komórkom Urzędu i jednostkom organizacyjnym
w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej,
3) udział w komisjach przetargowych w charakterze sekretarza,
4) przekazywanie do publikacji ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w publikatorach prawem wymaganych oraz ogłoszeń o udzielanych zamówieniach,
5) prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz sporządzanie sprawozdań do Urzędu Zamówień Publicznych o udzielonych zamówieniach publicznych,
6) opiniowanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedłożonych przez kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
7) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych związanych
z udzielaniem zamówień publicznych,
8) koordynacja planowania i sprawozdawczości w zakresie zakupów, w tym planowania zamówień publicznych dla jednostek organizacyjnych;
9) przygotowanie i prowadzenie na rzecz i w imieniu jednostek organizacyjnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej równowartość 30 tys. euro oraz zakupów o niższej wartości wskazanych przez jednostkę obsługującą na etapie planowania zakupów;
6. wydawania licencji dla przedsiębiorców wykonujących zarobkowy przewóz osób „TAXI”,
7. współpracy z CITiK w zakresie obsługi ruchu turystycznego,
8. organizowania pobytu oficjalnych delegacji,
9. realizacja i koordynowanie współpracy z klubami, stowarzyszeniami, związkami sportowymi, organizacjami i biurami ruchu turystycznego w zakresie sportu, kultury fizycznej i turystyki,
10. prowadzenia ewidencji obiektów hotelarskich na podstawie ustawy o usługach turystycznych,
11. redakcja i obsługa techniczna Biuletynu Miejskiego.

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2019 11:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Jodkowski
Ilość wyświetleń: 383
26 marca 2019 11:51 (Przemysław Jodkowski) - Zmiana danych jednostki.
26 marca 2019 11:46 (Przemysław Jodkowski) - Utworzenie jednostki.