Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych

Do zadań wieloosobowego stanowiska ds. zamówień publicznych należą zadania z zakresu realizacji ustawy prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych, w tym: zapewnienie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych w szczególności:
1) kompletowanie i weryfikowanie materiałów źródłowych komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych, stanowiących podstawę do wszczęcia procedur określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
2) udzielanie merytorycznej pomocy, w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych komórkom Urzędu i jednostkom organizacyjnym w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej,
3) udział w komisjach przetargowych w charakterze sekretarza,
4) przekazywanie do publikacji ogłoszeń o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia w publikatorach prawem wymaganych oraz ogłoszeń o udzielanych zamówieniach,
5) prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz sporządzanie sprawozdań do Urzędu Zamówień Publicznych o udzielonych zamówieniach publicznych,
6) opiniowanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedłożonych przez kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
7) przygotowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
8) koordynacja planowania i sprawozdawczości w zakresie zakupów, w tym planowania zamówień publicznych dla jednostek organizacyjnych;
9) przygotowanie i prowadzenie na rzecz i w imieniu jednostek organizacyjnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej równowartość 30 tys. euro oraz zakupów o niższej wartości wskazanych przez jednostkę obsługującą na etapie planowania zakupów.

Stanowiska

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2019 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Jodkowski
Ilość wyświetleń: 385
26 lutego 2020 08:11 (Przemysław Jodkowski) - Dodanie stanowiska: Inspektor.
26 lutego 2020 08:11 (Przemysław Jodkowski) - Dodanie stanowiska: Inspektor.
18 czerwca 2019 14:42 (Przemysław Jodkowski) - Utworzenie jednostki.