Obowiązek informacyjny

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miejski w Leżajsku


Urząd Miejski w Leżajsku spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych zgodnie z zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27.04.2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) − informuje, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne aby prowadzić działalność wynikającą z przepisów prawa, w tym m.in świadczyć usługi na rzecz społeczności lokalnej, prowadzić działalność organizatorską, dokonywać poboru podatków i opłat. 

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski reprezentowany przez Burmistrza Leżajska, z siedzibą przy ul. Rynek 1, 37-300 Leżajsk tel.17 242 73 33 e‑mail: uml@miastolezajsk.pl

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Więcław, z którą można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e‑mail IODO@miastolezajsk.pl, tel.17 242 73 33;

3. Cele i podstawy przetwarzania:

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (ADO) jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do wykonania innych zadań zgodnie z art. 6 ust. 1 b i c RODO:

1) realizacji uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

2) realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,

3) wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,

4) wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą,

5) celów archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.

4. Odbiorcy danych:

W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 3 dane osobowe udostępniane mogą być innym podmiotom na podstawie przepisów prawa, w sytuacji kiedy udostępnienie jest obowiązkiem wprost określonym w przepisach, na podstawie wniosku od podmiotu uprawnionego do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy z innym podmiotem, w ramach której istnieje konieczność udostępnienia danych osobowych.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić, jeżeli państwo docelowe daje gwarancje ochrony danych osobowych na swoim terytorium przynajmniej takie, jakie obowiązują na terytorium RP. Zasady zawartej w poprzednim zdaniu nie stosuje się, gdy przesłanie danych osobowych wynika z obowiązku nałożonego na administratora danych przepisami prawa lub postanowieniami ratyfikowanej umowy międzynarodowej.

6. Okres przechowywania danych:

Zebrane dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. Prawa osób, których dane dotyczą:

Każdej osobie przysługuje prawo:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f)  podmiotowi danych służy skarga do UODO,

g) prawo do cofnięcia zgody (jeżeli była udzielona)  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

h) prawo do niepodlegania przez konkretną osobę fizyczną decyzjom wywołującym wobec niej skutki prawne lub podobnie wpływającym na nią w inny istotny sposób – wyłącznie w przypadku automatycznego podejmowania decyzji

8. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2018 23:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Przemysław Jodkowski
Ilość wyświetleń: 467
24 maja 2018 23:18 Przemysław Jodkowski - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 maja 2018 23:17 Przemysław Jodkowski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)