Plany, programy i raporty z zakresu ochrony środowiska

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2016 rok

Uchwała Rady Miejskiej w Leżajsku Nr XVI/94/16 z dnia 29 lutego 2016 roku

Program ochrony środowiska dla miasta Leżajska na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku

Uchwała Rady Miejskiej w Leżajsku w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska na lata 2016-2020 z perspektywa do 2022 roku

Ogłoszenie o konsultacja społecznych projektu Programu ochrony środowiska dla miasta Leżajska na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku

Leżajsk, 2015-12-17 OS.604.1.2015 OGŁOSZENIE o konsultacjach społecznych Działając na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zmian.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale...

Konsultacje projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Lezajska w 2012 roku.

Na podstawie art.11a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zmian.) zapraszam wszystkie zainteresowane organizacje społeczne, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, działającym na terenie miasta oraz inne zainteresowane podmioty do wzięcia udzialu w konsultacjach...

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących "Programu usuwania azbestu dla miasta Leżjska

Leżajsk, dnia 11.10.2011r. OS.621.1.2011 OGŁOSZENIE Burmistrz Leżajska informuje, iż sporządzony został projekt dokumentu pod nazwą „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Leżajska na lata 2011-2032”. Tutejszy Urząd uzyskał pozytywną opinię dotyczącą w/w dokumentu od Regionalnego...