Ślub konkordatowy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

I. Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego

 1. Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów): dowód osobisty lub paszport.
 2. Pisemne zapewnienie nupturienta, że „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC.
 3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na zawarcie małżeństwa - dotyczy niepełnoletniej kobiety, która ukończyła 16 lat).
 4. Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
 5. Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:
 • odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.
 1. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:
 • zapewnienie;
 • odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;
 • dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

Dokument o zdolności prawnej, powinien zawierać następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • datę i miejsce urodzenia
 • imiona i nazwiska rodowe rodziców
 • miejsce zamieszkania
 • dokładnie określony stan cywilny (kawaler, panna, rozwiedziony(a), wdowiec, wdowa)
 • klauzulę, że według prawa ojczystego nie ma przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa przez wymienioną w dokumencie osobę.
 • Dokument o zdolności prawnej wydaje właściwy organ państwa cudzoziemca np. urząd stanu.
 • Nie stanowi dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa oświadczenie złożone przez cudzoziemca np. przed notariuszem lub innym organem ani też zaświadczenie o stanie cywilnym.

Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie, podczas składania zapewnień przedślubnych konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Leżajsku
ul. Rynek 1
37-300 Leżajsk
tel. 17-242 73 33 wew. 124 faks 17-242-73-33
e-mail: usc@miastolezajsk.pl
pok. 9

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

kasa Urzędu Miejskiego w Leżajsku czynna w godz. 7.45 - 14.45

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej są:

 • zaświadczenie do zawarcia związku małżeńskiego w formie wyznaniowej,
 • pierwszy odpis skrócony aktu małżeństwa.

Opłacie skarbowej podlega:

 • sporządzenie aktu małżeństwa – 84 zł (opłatę należy wpłacić na konto USC właściwego do sporządzenia aktu małżeństwa – więcej w informacjach dodatkowych).

 Jeżeli akt małżeństwa będzie sporządzał USC w Leżajsku opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, nr rachunku: 

  Santander Bank Polska S.A. Oddział w Leżajsku, ul. Plac Targowy 8, 37 – 300 Leżajsk

  Nr rachunku bankowego:  70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

 • na miejscu, w kasie urzędu (parter, pokój nr 8).

Termin i sposób załatwienia

Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami w prawie polskim, wydaje Kierownik USC wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Uzyskanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa narzeczonych w wybranym USC celem podpisania zapewnień przedślubnych, złożenia oświadczeń o nazwisku (nazwiskach), które będą nosili po zawarciu małżeństwa oraz o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

Zaświadczenie traci ważność po upływie sześciu miesięcy od dnia jego wydania.

 

 

Z uwagi na konieczność wprowadzenia do Systemu Rejestrów Państwowych aktów urodzenia narzeczonych prosi się - przed wizytą w urzędzie stanu cywilnego - o wcześniejszy kontakt telefoniczy z urzędem (w szczególności dotyczy to osób urodzonych poza Leżajskiem).

 

 

Po zawarciu małżeństwa na podstawie dokumentów przekazanych przez duchownego do USC zostaje sporządzony akt małżeństwa.

Rejestracji małżeństwa dokonuje kierownik USC według miejsca zawarcia małżeństwa na podstawie zaświadczenia przekazanego przez duchownego.

Z aktu małżeństwa wydawany jest z urzędu bezpłatnie odpis skrócony aktu małżeństwa osobom uprawnionym do odbioru.

Podstawa prawna

 1. Art. 13, 15, 22, 30-32, 47, 76-82, 86, 87-89, 91 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.1741 ze zm.)
 2.  Art. 1 § 2, art. 3-6, art. 8, art. 9 § 2, art. 10 - 15; art. 25; art. 88 § 1 i 2, art. 891 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682).
 3.  Art. 35, art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).
 4.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
 5.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330).
 6.  Ustawa o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 1984 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 215 poz. 1823 ze zm.)
 7.  Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 43 poz. 224 ze zm.).

Tryb odwoławczy

 1. Kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, gdy stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istnieją przeszkody wyłączające zawarcie małżeństwa, zawiadamiając pisemnie osoby, które zamierzają zawrzeć małżeństwo o przyczynach odmowy.
 2. Osoby zainteresowane w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o odmowie mogą wystąpić do Sądu Rejonowego w Leżajsku, Wydział Rodzinny i Nieletnich (ul. Mickiewicza 47, Leżajsk) o rozstrzygnięcie czy przyczyny odmowy wskazane w zawiadomieniu uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia. Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC.Inne informacje

 1. Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wydaje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo. Zaświadczenie traci moc po upływie 6 miesięcy od dnia jego wydania.
 2. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa można złożyć przed każdym kierownikiem USC w Polsce. Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego złożenia przez obie osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo.
 3. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.
 4.  Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez:
 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 • konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.
 1. W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2.  Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencją Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.
 3.  Po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim, duchowny zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty ślubu przesłać do właściwego miejscowo USC (tj. do USC miejsca zawarcia związku małżeńskiego) zaświadczenie, na podstawie, którego zostanie sporządzony akt małżeństwa. W związku z powyższym opłatę skarbową za sporządzenie aktu małżeństwa (84 zł) należy wpłacić na konto USC właściwego do sporządzenia aktu małżeństwa.

 Wiek narzeczonych

 1. Nie mogą zawrzeć małżeństwa osoby nie mające ukończonych lat 18, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym spokrewnione lub spowinowacone w linii prostej oraz już pozostające w innym związku małżeńskim.
 2.  Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16.

 Oświadczenie o nazwisku

Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o wyborze nazwiska, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko, będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Każdy z małżonków może również zachować swoje dotychczasowe nazwisko, albo połączyć z nim dotychczasowe nazwisko drugiego małżonka (kolejność połączonych nazwisk może być dowolna). Nazwisko utworzone w wyniku połączenia nie może składać się z więcej niż dwóch członów. W razie nie złożenia oświadczenia w sprawie nazwiska, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

 Nazwisko dziecka

Dziecko, co do którego istnieje domniemanie, że pochodzi od męża matki, nosi nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach. Małżonkowie mogą wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka są składane jednocześnie z oświadczeniami małżonków. Jeżeli małżonkowie nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Przy sporządzeniu aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia o zmianie wskazanego przez nich nazwiska dziecka.

 Przepisy przejściowe art. 134 ust.8 i art. 145 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 kwietnia 2012 11:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Siuzdak
Ilość wyświetleń: 5240
01 lipca 2020 08:52 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.
01 lipca 2020 08:26 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.
01 lipca 2020 07:56 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.