Referat - Urząd Stanu Cywilnego

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw z zakresu Prawa o aktach stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno - opiekuńczych, w zakresie rejestracji zdarzeń urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych okoliczności mających wpływ na stan cywilny osoby:

1. sporządzanie aktów stanu cywilnego (urodzeń, małżeństw, zgonów),
2. wydawanie odpisów aktów urodzeń, małżeństw i zgonów (skróconych, zupełnych, na druku wielojęzycznym),
3. przyjmowanie oświadczeń o:
1) wstąpieniu w związek małżeński,
2) uznaniu ojcostwa,
3) nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
4) zmianie imienia dziecka,
5) nazwisku dziecka,
6) powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa,
4. przyjmowanie zapewnień o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego,
5. transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich ksiąg,
6. rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów, które nastąpiły za granicą i nie zostały tam zarejestrowane,
7. sprostowania, uzupełnienia aktów stanu cywilnego, odtwarzania treści aktu stanu cywilnego,
8. wpisywanie orzeczeń o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanych na terenie RP,
9. uznawanie orzeczeń o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanych na terenie Unii Europejskiej,
10. uznawanie orzeczeń o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanych w państwach nie należących do Unii Europejskiej,
11. wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu określonego w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym,
12. wydawanie zaświadczeń:
1) stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
2) o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
3) o stanie cywilnym,
4) o przyjętych sakramentach,
5) o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
6) o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego,
13. powiadamianie innych urzędów stanu cywilnego o zdarzeniach wymagających aktualizacji aktów stanu cywilnego,
14. dokonywanie przypisów i wzmianek w aktach stanu cywilnego na podstawie zawiadomień z innych urzędów stanu cywilnego, decyzji administracyjnych i orzeczeń sądów,
15. nadawanie nr PESEL i meldowanie noworodków urodzonych na terytorium RP,
16. aktualizacja rejestru PESEL związana z zawarciem małżeństwa, zgonem, rozwiązaniem lub unieważnieniem małżeństwa, zmianą imion, nazwisk, uznaniem, zaprzeczeniem lub sądowym ustaleniem ojcostwa, wydanymi wyrokami,
17. usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL dotyczących: urodzeń, małżeństw, zgonów, imion i nazwisk,
18. wydawanie decyzji o zmianie imienia i/lub nazwiska,
19. archiwizowanie aktów stanu cywilnego i akt zbiorowych,
20. udostępnianie aktów stanu cywilnego oraz ich akt zbiorowych i skorowidzów nie przekazanych do archiwum państwowego, pomimo upływu 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń i 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i zgonów,
21. współpraca z jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych
w zakresie zawierania małżeństw konkordatowych,
22. przygotowywanie wniosków o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, organizowanie uroczystości ich wręczenia oraz organizowanie jubileuszy 100 lecia urodzin,
23. współpraca z sądami i organami państwowymi w zakresie rejestracji stanu cywilnego.

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 10:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 21419
13 marca 2017 10:34 (Paweł Bucior) - Zmiana danych jednostki.
20 lipca 2015 21:47 (Paweł Bucior) - Zmiana danych jednostki.
25 września 2013 08:53 (Paweł Bucior) - Zmiana danych jednostki.