Zgłoszenie zgonu

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • karta zgonu wydana przez lekarza lub placówkę służby zdrowia,
  • dowód osobisty osoby zmarłej oraz dowód osobisty współmałżonka, jeżeli osoba zmarła pozostawała w związku małżeńskim,
  • zezwolenie na sporządzenie aktu zgonu, wydane przez prokuratora – w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną śmierci było przestępstwo lub samobójstwo,
  • ważny dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon – do wglądu,
  • paszport osoby zmarłej,
  • książeczka wojskowa osoby zmarłej,

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Leżajsku
ul. Rynek 1
37-300 Leżajsk
tel. 17-242 73 33 wew. 124 faks 17-242-73-33
e-mail: usc@lezajsk.um.gov.pl
pok. 9

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Od 1 czerwca 2015 r. nie ma dyżuru w soboty.

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

- sporządzenie aktu zgonu,

- pierwszy odpis skrócony aktu zgonu.

 Opłacie skarbowej podlega:

- kolejny odpis aktu zgonu – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,

- pełnomocnictwo do zgłoszenia zgonu, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.

 Opłatę skarbową można uiścić:

- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, nr rachunku: 

Santander Bank Polska S.A. Oddział w Leżajsku, ul. Plac Targowy 8, 37 – 300 Leżajsk

Nr rachunku bankowego:  70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

- na miejscu, w kasie urzędu (parter, pokój nr 8). 

Termin i sposób załatwienia

Akt zgonu rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zgonu.

Akt zgonu oraz odpis skrócony aktu zgonu sporządzane są bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r.,poz 1741 ze zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (j.t. Dz. U. z 2011 r. nr 118 poz. 687 ze zm.)

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz.1027 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu (Dz. U. z 2015 r. poz.231) Tryb odwoławczy

Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu zgonu rozpatruje Wojewoda Podkarpacki, adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Leżajsku.

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.Inne informacje

Osoby obowiązane do zgłoszenia zgonu

Zgłoszenia zgonu dokonuje podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności małżonek lub dzieci zmarłego, najbliżsi krewni lub powinowaci.
Osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu może w celu spełnienia tego obowiązku udzielić pełnomocnictwa innej osobie.
W celu prawidłowego sporządzenia aktu zgonu, osoba zgłaszająca zgon powinna znać również inne dane o osobie zmarłej niż te wpisane do jej dowodu osobistego, m.in. nazwiska rodowe rodziców, stan cywilny i ewentualną datę i miejsce zawarcia małżeństwa.

Właściwość urzędu stanu cywilnego
Zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca zgonu.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 12:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 4408
01 lipca 2020 09:02 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.
21 czerwca 2018 12:08 (Marta Siuzdak) - Dodanie załącznika.
18 maja 2015 09:55 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.