Wydawanie zaświadczeń z rejestru stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wydawanie zaświadczeń dla:

1. Osoby, której akt dotyczy, jej wstępnych (np. matka, ojciec, babcia, dziadek), zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka, przedstawiciela ustawowego i opiekuna:

a) podanie

b) prawomocne postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej, w przypadku gdy z wnioskiem występuje opiekun prawny:

c) dokument tożsamości strony: dowód osobisty lub paszport

2. Innych osób, które wykażą interes prawny:

a) podanie,

b) dokument tożsamości strony: dowód osobisty lub paszport

c) dokument wykazujący interes prawny.

3. Pełnomocników:

a) podanie,

b) dokument tożsamości pełnomocnika: dowód osobisty lub paszport

c) pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo.

Istnieje możliwość działania strony przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Organizacji społecznej, jeżeli jest to zgodne z celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

a) podanie,

b) statut organizacji społecznej,

c) dokument wykazujący interes społeczny organizacji.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Leżajsku

ul. Rynek 1 37-300 Leżajsk

tel. 17-242 73 33 wew. 124 faks 17-242-73-33

e-mail: usc@miastolezajsk.pl   pok. 9

Opłaty

1. Opłata skarbowa od wydania:

a) zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - 24 zł.

b) zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego - 24 zł.

2. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

3. Zwolnione od uiszczenia opłaty skarbowej są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

4. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Leżajsku (np. na poczcie, przelewem bankowym):

Santander Bank Polska S.A. Oddział w Leżajsku, ul. Plac Targowy 8, 37 – 300 Leżajsk

Nr rachunku bankowego:  70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

lub w kasie Urzędu (parter, pokój nr 8).

Oryginał dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć odpowiednio do podania lub dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

5. Ustawa o opłacie skarbowej normuje przypadki wyłączeń i zwolnień od jej uiszczenia. Odpisy do m.in. dowodu osobistego, świadczeń rodzinnych, socjalnych, celów szkolnych nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Forma załatwienia:

1. Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby.

2. Zaświadczenie o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego.

3. Postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Termin załatwienia:

1. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia złożony został do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego (USC w Leżajsku) wydanie zaświadczenia następuje do 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

2. Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia złożony został do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, wydanie zaświadczenia następuje do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

3. Do 1 miesiąca (w przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego).

Podstawa prawna

1. Art. 44 ust.1 pkt.2, art. 44 ust. 4, Art. 45, Art. 50 art. 133 ust.3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. (Dz. U. z 2015 r., poz. 194).

3. Art. 33, art. 35, art. 217 - 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)

4. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1144)

5. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.)

6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Tryb odwoławczy

W przypadku postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Leżajsku,  w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Inne informacje

1. Zaświadczenie jest ważne przez 6 miesięcy od daty jego sporządzenia.

2. Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby może zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego stosuje się przepisy ustawy - kodeks postępowania administracyjnego, z wyłączeniem stosowania przepisów art. 40 § 4 i 5 kpa, w sprawach załatwianych za pośrednictwem konsula.

Uwaga!

W sprawie wydania zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby nie wymaga się przedstawiania albo składania odpisów aktów stanu cywilnego. Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego nie przechowuje księgi stanu cywilnego, w której sporządzono akt stanu cywilnego niezbędny do wydania zaświadczenia, występuje do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego o przekazanie odpisu aktu stanu cywilnego. Kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego wystąpiono o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, niezwłocznie przekazuje sporządzony odpis aktu stanu cywilnego kierownikowi urzędu stanu cywilnego, który o taki odpis wystąpił. Następnie kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego wystąpiono o wydanie zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby sporządza je i przekazuje wnioskodawcy.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2015 10:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Siuzdak
Ilość wyświetleń: 11316
01 lipca 2020 08:48 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.
01 lipca 2020 08:24 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.
01 lipca 2020 07:47 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.