Uznanie ojcostwa

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- ważne dowody osobiste rodziców dziecka – do wglądu,
- aktualne zaświadczenie o ciąży od lekarza w przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Leżajsku
ul. Rynek 1
37-300 Leżajsk
tel. 17-242 73 33 wew. 124 faks 17-242-73-33
e-mail: usc@miastolezajsk.pl
pok. 9

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej jest przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa.
Opłacie skarbowej podlega odpis aktu urodzenia dziecka z naniesioną zmianą - skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,
Opłatę skarbową można uiścić:
- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, nr rachunku: 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720,
- na miejscu, w kasie urzędu.

Termin i sposób załatwienia

Przyjęcie oświadczenie o uznaniu ojcostwa następuje bez zbędnej zwłoki.

Sporządzenie protokołu przyjęcia oświadczenie o uznaniu ojcostwa i wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie urodzenia dziecka.

Podstawa prawna

Art. 14 ust. 2 oraz 43 – 44 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego... (Dz.U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.).
Art. 72 – 79 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 poz. 682).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 poz. 1827).

Tryb odwoławczy

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, jeżeli uznanie jest niedopuszczalne albo gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka. 

Jeżeli kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie 7 dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

Inne informacje

Przesłanki uznania
Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego.

Można uznać ojcostwo, co do którego nie zachodzi domniemanie pochodzenia od męża matki (zgodnie z art. 62 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego domniemanie, że dziecko pochodzi od męża matki zachodzi, jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie 300 dni od orzeczenia separacji).   

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

Oświadczenie o uznaniu może być przyjęte, jeżeli matka rozwiedziona urodziła dziecko po upływie 300 dni od daty uprawomocnienia się wyroku orzekającego separację lub rozwiązanie małżeństwa przez rozwód lub w przypadku matki wdowy po upływie 300 dni od daty zgonu męża.

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego pochodzi dziecko, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.

Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa, przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, może złożyć osoba, która ukończyła 18 lat. Osoba nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych może złożyć oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym.

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

Organ właściwy do przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa
Uznanie ojcostwa może nastąpić przed kierownikiem USC albo przed sądem opiekuńczym, a za granicą przed polskim konsulem lub osobą wyznaczoną do wykonywania funkcji konsula, jeżeli uznanie ojcostwa dotyczy dziecka, którego oboje rodzice albo jedno z nich są obywatelami polskimi.

1. Mężczyzna i kobieta, którym kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa mogą zwrócić się z wnioskiem o uznanie ojcostwa do sądu opiekuńczego.

2. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału biegłego lub tłumacza języka, którym ta osoba się posługuje.

3. W przypadku uznania ojcostwa dziecka poczętego a jeszcze nie urodzonego dowodem stwierdzającym ciążę kobiety jest zaświadczenie o ciąży lub karta ciąży.

4. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje na wniosek matki lub ojca dziecka pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.

5. Oświadczenie konieczne do uznania ojcostwa można złożyć przed wybranym kierownikiem USC lub polskim konsulem.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 kwietnia 2012 11:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Siuzdak
Ilość wyświetleń: 3331
21 czerwca 2018 12:03 (Marta Siuzdak) - Dodanie załącznika.
12 stycznia 2018 08:01 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.
27 marca 2015 11:22 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.