Zgłoszenie urodzenia dziecka

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

1. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka: dowód osobisty lub paszport.

2. Oświadczenie rodziców o nadanych imionach (w przypadku rejestracji urodzenia dziecka przez osobę upoważnioną).

3. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

Karta urodzenia - przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Uwaga: Jeżeli akt małżeństwa rodziców dziecka został sporządzony poza USC w Leżajsku i nie ma go w Bazie Usług Stanu Cywilnego, potrzebnych będzie kilka dni (do 10) na jego przeniesienie do centralnego rejestru stanu cywilnego.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Leżajsku
ul. Rynek 1
37-300 Leżajsk
tel. 17-242 73 33 wew. 124 faks 17-242-73-33
e-mail: usc@lezajsk.um.gov.pl
pok. 9

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

- sporządzenie aktu urodzenia dziecka,

- pierwszy odpis skrócony aktu urodzenia.

 Opłacie skarbowej podlega:

- kolejny odpis aktu urodzenia dziecka – skrócony 22 zł, zupełny 33 zł,

- pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł. Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.

 Opłatę skarbową można uiścić:

- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, nr rachunku: 

Santander Bank Polska S.A. Oddział w Leżajsku, ul. Plac Targowy 8, 37 – 300 Leżajsk

Nr rachunku bankowego:  70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

- na miejscu, w kasie urzędu (parter, pokój nr 8).

Termin i sposób załatwienia

Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka.

Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia.

Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje sporządzenie aktu urodzenia z urzędu oraz nadanie dziecku imienia z urzędu, z adnotacją zamieszczoną w akcie urodzenia o wyborze imienia z urzędu. Kierownik informuje rodziców dziecka o sporządzeniu aktu urodzenia dziecka z urzędu.

 Wraz ze sporządzeniem aktu urodzenia, za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego w Leżajsku dokonywane będzie zameldowanie nowonarodzonego dziecka. Jednocześnie System Rejestrów Państwowych wygeneruje dla dziecka nr PESEL.

 Akt zostanie sporządzony bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna

1. Art. 13, 14, 17, 20, 22, 30, 32, 47, 52-60 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014r. poz.1741 ze zm.)

2. Art. 62, 88, 89, 891 i 901 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 788 ze zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm.).

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330).

5. Art. 33, 35, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.).

6. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1144).

7. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.).

8. Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).

9. Art. 17 ust. 1 pkt.1, art. 19, 21, 29 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217 poz.1427 ze zm. ).

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz.U. z 2012 r. poz. 74 ze zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia rozpatruje Wojewoda Podkarpacki, adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Leżajsku. Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.Inne informacje

1. Zgłoszenia urodzenia dziecka należy dokonać w urzędzie stanu cywilnego ze względu na miejsce urodzenia dziecka w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia.

2. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

3. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, aktu zgonu nie sporządza się, a sporządza się akt urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe .

4. Jeżeli nie dokonano zgłoszenia urodzenia w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia lub w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia, kierownik urzędu stanu cywilnego sporządza z urzędu akt urodzenia na podstawie karty urodzenia albo karty martwego urodzenia, z adnotacją o sporządzeniu aktu z urzędu, oraz informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

5. Zgłoszenia urodzenia dokonują matka lub ojciec dziecka posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Matka lub ojciec dziecka, którzy ukończyli 16 lat, dokonują zgłoszenia urodzenia, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

6. Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.

7. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.

8. Odpis skrócony aktu urodzenia jest wydawany z urzędu po dokonaniu rejestracji osobie zgłaszającej urodzenie.

9. Kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia występuje o nadanie numeru PESEL i powiadamia osobę o nadaniu tego numeru.

10. Zameldowanie dziecka urodzonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia.

11. W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców.

 Nadanie dziecku imienia:

Wybrane imię lub imiona nie mogą być zamieszczone w akcie urodzenia w formie zdrobniałej oraz nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub nieprzyzwoitego. Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi.

Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

Dziecku można nadać nie więcej niż dwa imiona.

Rodzice dziecka mogą w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia złożyć kierownikowi USC pisemne oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.

 Uznanie ojcostwa w chwili sporządzenia aktu urodzenia.

W chwili sporządzania aktu urodzenia dziecka możliwe jest przyjęcie oświadczenia od mężczyzny o uznaniu ojcostwa przez biologicznego ojca.

Wymagane dokumenty:

- w przypadku matki dziecka: ważny dowód osobisty – do wglądu

- w przypadku ojca dziecka: ważny dowód osobisty - do wglądu.

 Więcej: w dziale UZNANIE OJCOSTWA

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 13:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 6671
01 lipca 2020 09:00 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.
21 czerwca 2018 12:07 (Marta Siuzdak) - Dodanie załącznika.
27 marca 2015 15:27 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.