Sporządzenie aktu urodzenia dla dziecka martwo urodzonego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Ważne dokumenty tożsamości rodziców – do wglądu

Karta martwego urodzenia - przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Leżajsku
ul. Rynek 1
37-300 Leżajsk
tel. 17-242 73 33 wew. 124 faks 17-242-73-33
e-mail: usc@miastolezajsk.pl
pok. 9

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej jest:

- sporządzenie aktu urodzenia dziecka,

- pierwszy odpis aktu urodzenia.

 Opłacie skarbowej podlega:

- kolejny odpis aktu urodzenia dziecka

- pełnomocnictwo do zgłoszenia urodzenia, jeśli takie zostało udzielone – 17,00 zł.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci) oraz rodzeństwu.

 Opłatę skarbową można uiścić:

- przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, nr rachunku: 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720 Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.·

- na miejscu, w kasie urzędu (pierwsze piętro).

Termin i sposób załatwienia

Urodzenie rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca urodzenia dziecka.

Urodzenie martwego dziecka należy zgłosić w ciągu 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.

Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje sporządzenie aktu urodzenia z urzędu oraz nadanie dziecku z urzędu imienia najczęściej używanego w kraju. Kierownik informuje rodziców dziecka o jego sporządzeniu.

 Akt urodzenia dziecka z adnotacją: „dziecko martwo urodzone” oraz odpis aktu urodzenia sporządzane są bez zbędnej zwłoki. 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 225).

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 12 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 171).

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr.118, poz. 687 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).

Tryb odwoławczy

Odwołania w sprawie odmowy sporządzenia aktu urodzenia dziecka martwo urodzonego rozpatruje Wojewoda Podkarpacki, adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów.

Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Leżajsku.

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje

Do zgłoszenia urodzenia dziecka martwo urodzonego, pochodzącego z małżeństwa są obowiązani ojciec dziecka albo matka. W sytuacji, gdy osoba obowiązana do zgłoszenia urodzenia dziecka nie może spełnić tego obowiązku, może tego dokonać w jej imieniu pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie. W treści pełnomocnictwa winno być wskazane imię lub imiona nadawane dziecku przez rodziców.

 Nadanie dziecku imienia:

Dziecku martwo urodzonemu nie można nadać więcej niż dwóch imion, imienia ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia nie pozwalającego odróżnić płci dziecka.

Niezależnie od obywatelstwa i narodowości rodziców dziecka wybrane imię lub imiona mogą być imionami obcymi.

Można wybrać imię, które nie wskazuje na płeć, ale w powszechnym znaczeniu jest przypisane do danej płci.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 kwietnia 2012 13:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Siuzdak
Ilość wyświetleń: 2528
21 czerwca 2018 12:02 (Marta Siuzdak) - Dodanie załącznika.
12 stycznia 2018 07:58 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.
02 marca 2015 07:34 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.