Wpisanie zagranicznego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego,
 • ważny dowód osobisty – do wglądu,
 • oryginał zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego (uwaga: dokument ten nie będzie zwrócony wnioskodawcy, po realizacji wniosku pozostaje on w urzędzie stanu cywilnego),
 • urzędowe tłumaczenie zagranicznego aktu na język polski przez tłumacza przysięgłego, wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub polskiego konsula (nie dotyczy odpisów na drukach wielojęzycznych),
 • w przypadku gdy jedna z osób urodziła się poza Polską - oryginał odpisu aktu urodzenia tej osoby wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (np. transkrypcja aktu małżeństwa, gdy jeden z małżonków jest cudzoziemcem).  Zagraniczny akt urodzenia zostanie wykorzystany do uzupełnienia brakujących danych. W przypadku osoby urodzonej w Polsce celem uzupełnienia brakujących danych wystarczające jest wskazanie we wniosku urzędu stanu cywilnego, w którym dokonano rejestracji urodzenia tej osoby. W oparciu o te dane kierownik USC, do którego skierowano wniosek dokona uzupełnienia.
 •  dowód zapłaty opłaty skarbowej

Uwaga: dot. urodzeń z Danii

 1. Oryginalny odpis duńskiego aktu urodzenia. W przypadku urodzeń po 17 listopada 2017 r. odpowiedni jest dokument Personattest.
 2. Dokument potwierdzający miejsce urodzenia dziecka w Danii - Bekræftelse af fødested. Dokument ten jest niezbędny, gdyż duński akt urodzenia potwierdza jedynie miejsce rejestracji urodzenia dziecka. Bekræftelse af fødested otrzymuje się w tym samym biurze parafialnym, w którym wydany został akt urodzenia. W przypadku urodzeń po 17 listopada 2017 r. dokumentem uzupełniającym jest Fødselsoplysninger.
 3. Tłumaczenie przysięgłe dokumentów wskazanych w punktach 2 i 3 na język polski.
 4. W przypadku gdy jeden z rodziców urodził się poza Polską - oryginał odpisu aktu urodzenia tego rodzica wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski (w przypadku gdy rodzice nie są małżeństwem). Zagraniczny akt urodzenia matki/ojca zostanie wykorzystany do uzupełnienia brakujących danych. 

 Uwaga: dot. aktów małżeństwa z Danii

 1.  Oryginalny odpis duńskiego aktu małżeństwa (małżonkowie mogą ubiegać się o odpisy, czy to z gminy, czy to z biura parafialnego – w zależności od tego, gdzie zawierane było małżeństwo).
 2. Do aktu małżeństwa wpisywane są nazwiska noszone po ślubie. Dokumentem, z którego będzie wynikało nazwisko nupturienta, który dokonuje zmiany w związku z zawarciem małżeństwa jest zaświadczenie o zmianie nazwiska attestation af navneændring, wydawane przez parafię miejsca zamieszkania.
 3. Tłumaczenie przysięgłe dokumentów wskazanych w punktach 2 i 3 na język polski.

 Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia dokonania transkrypcji, jeżeli:

 • dokument w państwie wystawienia nie jest uznawany za dokument stanu cywilnego lub nie ma mocy dokumentu urzędowego, lub nie został wydany przez właściwy organ, lub budzi wątpliwości co do jego autentyczności, lub potwierdza zdarzenie inne niż urodzenie, małżeństwo lub zgon;
 • zagraniczny dokument powstał w wyniku transkrypcji w państwie innym niż państwo zdarzenia;
 • transkrypcja byłaby sprzeczna z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Leżajsku
ul. Rynek 1
37-300 Leżajsk
tel. 17-242 73 33 wew. 124 faks 17-242-73-33
e-mail: usc@miastolezajsk.pl
pok. 9

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Kasa Urzędu Miejskiego w Leżajsku czynna w godz. 7.45 - 14.45

Opłaty

Opłacie skarbowej podlega:

 • wydanie wnioskodawcy odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po dokonaniu transkrypcji – 50 zł
 • pełnomocnictwo do wpisaniu zagranicznego aktu, jeśli takie zostało udzielone (więcej w uwagach) – 17,00 zł.

Pełnomocnictwo udzielone: wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) oraz rodzeństwu i małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej.

 Opłatę skarbową można uiścić:

 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, nr rachunku:

  Santander Bank Polska S.A. Oddział w Leżajsku, ul. Plac Targowy 8, 37 – 300 Leżajsk

  Nr rachunku bankowego:  70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

   

 • na miejscu, w kasie urzędu (parter, pokój nr 8).

Termin i sposób załatwienia

Po złożeniu kompletu dokumentów –  bez zbędnej zwłoki

Podstawa prawna

 1. Art. 104, 105 i 106 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 z późn. zm.).
 2.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).
 3.  Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 z późn. zm.).
 4.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (j.t. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.)
 5.  Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013r. poz.235 z późn.zm.)
 6.  Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym( j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 262 z późn.zm)

Tryb odwoławczy

Odwołania w sprawie odmowy wpisania zagranicznego aktu stanu cywilnego rozpatruje Wojewoda Podkarpacki; adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Leżajsku.

Termin odwołania: 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje

 1. Wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
 2. Wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego można złożyć za pośrednictwem polskiego konsula. W tym celu wnioskodawca musi osobiście udać się do konsula i złożyć wymagane prawem dokumenty, które konsul prześle do wybranego przez wnioskodawcę kierownika urzędu stanu cywilnego na terenie RP.
 3.  Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.
 4.  W przypadku gdy transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego urodzenie jest dokonywana na wniosek matki dziecka, a w dokumencie tym są zawarte dane ojca inne niż wynikające z domniemania pochodzenia dziecka od męża matki, kierownik urzędu stanu cywilnego, który dokona transkrypcji, zawiadamia o tym męża matki, pouczając go o prawie do wniesienia do sądu powództwa o zaprzeczenie ojcostwa, jeżeli jest możliwe ustalenie miejsca pobytu domniemanego ojca.
 5.  Osoby uprawnione - wniosek o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć:
 • osoba, której akt dotyczy lub jej przedstawiciel ustawowy,
 • osoba która wykaże interes prawny.
 • jeżeli wniosek składa osoba, której akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, osoba obca) wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe do dokonania czynności.

 Uzupełnienie brakujących w zagranicznym akcie danych:

 1. Transkrypcja polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego.
 2. Osoba występująca z wnioskiem o dokonanie transkrypcji zagranicznego aktu, który nie zawiera wszystkich niezbędnych danych powinna wystąpić z wnioskiem o uzupełnienie aktu, ponieważ posługując się „polską wersją” aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu sporządzoną z brakami, może napotkać na liczne problemy podczas załatwiania spraw urzędowych np. nadanie numeru PESEL, wydanie paszportu i dowodu osobistego, sporządzenie aktu notarialnego, postępowania przed sądami.
 3. Uzupełnienia aktu zagranicznego dokonuje się w formie czynności materialno-technicznej.
 4. Akty uzupełniane są na podstawie wcześniejszych aktów stanu cywilnego.
 5. Opłata skarbowa od wydania odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego po uzupełnieniu - 39 zł
 6. Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
 7. W przypadku gdy transkrypcji dokonano na wniosek osoby, której transkrybowany dokument nie dotyczy, kierownik urzędu stanu cywilnego informuje o transkrypcji osoby, których dokument dotyczy. Jeżeli transkrybowany dokument dotyczy małżonków, informuje ich również o prawie do złożenia oświadczeń w sprawie nazwiska lub oświadczeń w sprawie nazwiska dzieci.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 13:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 12766
27 sierpnia 2020 08:24 (Marta Siuzdak) - Dodanie załącznika.
27 sierpnia 2020 08:24 (Marta Siuzdak) - Usunięcie załącznika.
27 sierpnia 2020 08:17 (Marta Siuzdak) - Dodanie załącznika.