Odtworzenie aktu stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

I. Odtworzenie treści polskich aktów stanu cywilnego

 1. Podanie wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski.
 2. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport.
 3. Dowody (przede wszystkim dokumenty) potwierdzające fakt powstania i treść aktu, który ma być odtwarzany.
 4. Pełnomocnictwo- w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
 5. Oświadczenie o wyborze nazwiska w sytuacji, gdy odtwarzany akt małżeństwa nie zwiera nazwisk małżonków noszonych po zawarciu małżeństwa oraz nazwisk dzieci.

II. Odtworzenie treści zagranicznych aktów stanu cywilnego

 1. Podanie wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z wnioskiem o odtworzenie aktu do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski.
 2. Dokument tożsamości: dowód osobisty lub paszport.
 3. Dowody (przede wszystkim dokumenty ) potwierdzające fakt powstania i treść aktu, który ma być odtwarzany. Akty stanu cywilnego, ich odpisy i inne dokumenty wystawione w języku obcym, składane kierownikowi urzędu stanu cywilnego w związku z dokonywaniem czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego powinny być składane wraz z ich urzędowym tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula. Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula oraz dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski. Nie podlegają tłumaczeniu odpisy aktów stanu cywilnego z dnia 8 września 1976 r.
 4. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
 5. Dowód osobisty i książeczkę wojskową osoby zmarłej (jeśli posiadała) w przypadku odtworzenia treści aktu zgonu.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Leżajsku
ul. Rynek 1
37-300 Leżajsk
tel. 17-242 73 33 wew. 124 faks 17-242-73-33
e-mail: usc@miastolezajsk.pl
pok. 9

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego odtworzonego aktu stanu cywilnego – 39,00 zł.
 2. Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
 3. Opłatę skarbową można uiścić:
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1,

  Santander Bank Polska S.A. Oddział w Leżajsku, ul. Plac Targowy 8, 37 – 300 Leżajsk

  Nr rachunku bankowego:  70 1090 2590 0000 0001 4488 9286.

  .

 • na miejscu, w kasie urzędu (parter, pokój nr 8).

Termin i sposób załatwienia

Forma załatwienia: zamieszczenie w rejestrze stanu cywilnego odtworzonego zagranicznego dokumentu stanu cywilnego oraz wydanie jego odpisu zupełnego.

Decyzja odmawiająca odtworzenia zagranicznego dokumentu stanu cywilnego.

Termin załatwienia: niezwłocznie, do miesiąca w sprawach wymagających prowadzenia postępowania wyjaśniającego, a w sprawach skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

 1. Art. 2, art. 22, art. 31, art. 109, art. 110, art. 111, art. 112, art. 133 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1741 ze zm.)
 2. Art. 33, art. 35, art. 76a i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. Nr 98, poz. 267 ze zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz.U. z 2015r., poz. 225 ).
 4. Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz.U. z 2014r. poz. 1144.).
 5. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.).
 6. Art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016r., poz.1827).
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. Nr 187 poz. 1330).
 9. Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 43, poz. 224 ze zm.).
 10. Art. 38 ustawy z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz.U. Nr 217, poz. 1427 ze zm.).
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. z 2015r., poz. 212 ).
 12. §10 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 1992 r. w sprawie doręczania wojskowych dokumentów osobistych i trybu postępowania z tymi dokumentami (Dz. U. Nr 51, poz. 233 ze zm.).Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Leżajsku, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).


Inne informacje

 1. Wniosek o odtworzenie treści polskiego jak i zagranicznego dokumentu stanu cywilnego może złożyć do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego osoba, której dokument potwierdzający zdarzenie dotyczy, lub inna osoba ze względu na interes prawny, lub osoba, która wykaże interes faktyczny w odtworzeniu dokumentu potwierdzającego zgon.
 2. Wniosek w sprawie odtworzenia treści zagranicznego aktu stanu cywilnego rozpatruje wybrany kierownik urzędu stanu cywilnego, do którego podanie zostało złożone. Wniosek dotyczący odtworzenia polskiego aktu stanu cywilnego rozpatruje kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego lub jest właściwy do przechowywania księgi, w której akt był sporządzony.
 3. W sytuacji odtwarzania treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego potwierdzającego zawarcie małżeństwa, a jest brak oświadczenia małżonków w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, oświadczenia takie małżonkowie mogą złożyć w składanym wniosku, albo w każdym czasie do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał odtworzenia. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.
 4. W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.
 5. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 kwietnia 2012 13:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Siuzdak
Ilość wyświetleń: 2533
01 lipca 2020 08:40 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.
01 lipca 2020 08:14 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.
01 lipca 2020 07:32 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.