Uznanie orzeczenia dotyczącego rozwodu / separcji / unieważnienia małżeństwa wydanego przez sąd państwa obcego należącego do Unii Europejskiej

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego przez organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii) i o wpisanie na jego podstawie wzmianki dodatkowej o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa w akcie małżeństwa sporządzonym w Urzędzie Stanu Cywilnego w Leżajsku.
 1. 2. Załączniki:
 • odpis orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa, który spełnia warunki niezbędne do ustalenia jego autentyczności (oryginał);
 •  urzędowe tłumaczenie ww. orzeczenia dokonane przez:
  •  polskiego konsula,
  • na terenie Polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, 
  • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)(oryginał);
 •  zaświadczenie/świadectwo, sporządzone przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, wydanego zgodnie z art. 39 Rozporządzenia Rady (WE) Nr 2201/2003 na formularzu określonym w załączniku I, wraz jego z urzędowym tłumaczeniem dokonanym przez polskiego konsula lub przez tłumacza przysięgłego;
 •  w przypadku orzeczeń z Holandii: dodatkowo dowód włączenia orzeczenia do rejestru stanu cywilnego w Holandii (zgodnie z prawem holenderskim separacja i rozwód są skuteczne dopiero z chwilą zarejestrowania takich orzeczeń w rejestrze stanu cywilnego, w terminie 6-ciu miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia).

 Ponadto w przypadku orzeczenia wydanego w postępowaniu zaocznym strona, która występuje o uznanie orzeczenia lub stwierdzenie jego wykonalności, przedstawia:

 • oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu, z którego wynika, że pismo wszczynające postępowanie lub pismo równorzędne zostało doręczone stronie, która nie stawiła się w sądzie;

lub

 • dokumentu wskazującego, że strona przeciwna jednoznacznie zgadza się z orzeczeniem.

W przypadku braku tych dokumentów właściwym do uznania orzeczenia będzie Sąd Okręgowy miejsca zamieszkania.Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Leżajsku
ul. Rynek 1
37-300 Leżajsk
tel. 17-242 73 33 wew. 124 faks 17-242-73-33
e-mail: usc@miastolezajsk.pl
pok. 9

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

kasa Urzędu Miejskiego w Leżajsku czynna w godz. 7.45 - 14.45

Opłaty

 1. Opłata skarbowa za wpisanie wzmianki dodatkowej do aktu małżeństwa o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa - 11 zł.
 2.  Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł (za wyjątkiem wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa).
 3.  Opłatę skarbową można uiścić:
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, nr rachunku:

  Santander Bank Polska S.A. Oddział w Leżajsku, ul. Plac Targowy 8, 37 – 300 Leżajsk

  Nr rachunku bankowego  70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

   

 • na miejscu, w kasie urzędu (parter, pokój nr 8).

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie, a w sprawach wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca.

Wpisanie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa.

 

Podstawa prawna

 1. Art. 1 ust. 1 lit. a, art. 21 ust. 1 i 2, art. 37 i 39 oraz art. 64 Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (zwane: rozporządzeniem Bruksela IIa)
 2.  Art. 24 ust. 1 i 2 w związku z art. 108 ust. 1- 3, art. 31 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.)
 3.  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.
 4.  Art. 33, 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.)
 5.  Art. 4 i art. 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.)
 6.  Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1827)
 7.  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330).

Tryb odwoławczy

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisania wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa, od wydanej decyzji służy stronie odwołanie do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Leżajsku, w terminie 14 dnia od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Inne informacje

Na podstawie Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. (Bruksela IIa) podlegają „uznaniu” i wykonaniu w Polsce orzeczenia państw UE (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy) z wyjątkiem Danii (te podlegają uznaniu na podstawie art. 1145 kodeksu postępowania cywilnego), które zapadły w postępowaniu wszczętym i zakończonym prawomocnie po dniu 1 maja 2004 r.

Szczególna sytuacja dotyczy orzeczeń o rozwodzie i separacji wydawanych przez sądy w Holandii. Zgodnie z prawem holenderskim separacja i rozwód są skuteczne dopiero z chwilą zarejestrowania takich orzeczeń w rejestrze stanu cywilnego. Do zarejestrowania orzeczenia wymagany jest wniosek jednej ze stron z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu od daty uprawomocnienia się orzeczenia. Niezachowanie tego terminu wywołuje skutek utraty prawomocności orzeczenia. W odniesieniu do tych orzeczeń warunkiem wpisu w polskim akcie małżeństwa będzie dołączenie dowodu włączenia orzeczenia do rejestru stanu cywilnego.

 1. Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej opublikowane jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl (również w wersji angielskiej).
 2.  W oparciu o przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. nie podlegają uznaniu i wykonaniu w Polsce orzeczenia państw członkowskich, które zostały wydane przed 1 maja 2004 r., lecz uprawomocniły się po tej dacie. Przepisy tego rozporządzenia nie będą także stanowiły podstawy do uznania i wykonania w Polsce orzeczeń państw członkowskich, jeżeli postępowania w tych państwach zostały wszczęte przed 1 maja 2004 r.
 3.  Wniosek o uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wraz załącznikami można składać:
 • osobiście,
 • za pośrednictwem osób przebywających w Polsce (w tym przypadku, należy dodatkowo przedłożyć pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo do załatwienia niniejszej sprawy - wzór pisemnego pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszej procedury).

Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei, jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 • poprzez przesłanie dokumentów bezpośrednio do Urzędu Stanu Cywilnego Zgodnie z art. 31 ustawy prawo o aktach stanu cywilnego dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 • konsula

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

 • dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
 • dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawiciela przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 kwietnia 2012 12:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Siuzdak
Ilość wyświetleń: 8483
01 lipca 2020 08:44 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.
01 lipca 2020 08:18 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.
01 lipca 2020 07:38 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.