Odpisy aktów stanu cywilnego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego,
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej,
 • ważny dowód osobisty (dokument tożsamości) – do wglądu

Tryb złożenia wniosku o odpis aktu stanu cywilnego

 1. Wniosek o odpis można złożyć osobiście w siedzibie tut. USC, drogą pocztową na adres USC lub w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.
 2. Zgodnie z art. 63 kodeksu postępowania administracyjnego wniosek musi być własnoręcznie podpisany. Jeżeli odpis, o który zwraca się wnioskodawca podlega opłacie skarbowej do wniosku należy dołączyć oryginał potwierdzenia wpłaty opłaty skarbowej na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku. 
 3. W przypadku wniesienia podania w formie pocztowej wystawiony odpis zostanie przesłany na adres nadawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego w Leżajsku
ul. Rynek 1
37-300 Leżajsk
tel. 17-242 73 33 wew. 124 faks 17-242-73-33
e-mail: usc@miastolezajsk.pl
pok. 9

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30

kasa Urzędu Miejskiego w Leżajsku czynna w godz. 7.45 - 14.45

Opłaty

Opłacie skarbowej podlega:

 • odpis skrócony aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu – 22 zł
 • odpis skrócony wielojęzyczny aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu - 22 zł
 • odpis zupełny aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu – 33 zł
 • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł
 • pełnomocnictwo do odebrania odpisu aktu stanu cywilnego – 17 zł (więcej w informacjach dodatkowych – w UWAGACH).

Podstawa Prawna: Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. Dz.U. z 2016r. poz. 1827.

 

 • Opłacie skarbowej podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: spadkowych, majątkowych, zawarcia związku małżeńskiego za granicą, meldunkowych, PZU.

 

 • Opłacie skarbowej nie podlegają odpisy aktów stanu cywilnego do spraw m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS), ubezpieczenia zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, świadczeń rodzinnych (np. zasiłek rodzinny, zapomoga z tytułu urodzenia dziecka), wystawienia paszportu.
 •  Opłatę skarbową można uiścić:
 • przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Leżajsku, ul. Rynek 1, nr rachunku:

  Santander Bank Polska S.A. Oddział w Leżajsku, ul. Plac Targowy 8, 37 – 300 Leżajsk.

  Nr rachunku bankowego:  70 1090 2590 0000 0001 4488 9286.

   

 • na miejscu, w kasie urzędu (parter, pokój nr 8).

Termin i sposób załatwienia

 

 Sposób załatwienia

Kierownik urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego, w przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego.

Wniosek o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju, niezależnie od tego gdzie miało miejsce urodzenie, małżeństwo i zgon. Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika USC, który przechowuje księgę stanu cywilnego dokonuje on przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego w terminie umożliwiającym wydanie odpisu, w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli wniosek został złożony do kierownika USC, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu, w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

 Wniosek o odpis można złożyć osobiście w siedzibie każdego USC lub drogą pocztową na adres USC.

 

Uwaga!

Od 1 września 2015 r. odpisy aktów stanu cywilnego wydaje się tylko z Rejestru Stanu Cywilnego. Oznacza to, że w przypadku złożenia wniosku o wydanie odpisu aktu urodzenia, małżeństwa, czy zgonu sporządzonego przed 1 marca 2015 r. trzeba przenieść dany akt do tego rejestru.

Z uwagi na powyższe informujemy, że od 1 września 2015 r. odpisy aktów stanu cywilnego nie są wydawane „od ręki”.

Jednocześnie prosi się, by osoby zamieszkałe poza Leżajskiem i Gminą Leżajsk, wnioski o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego składały w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla swojego miejsca zamieszkania lub w urzędzie najbliższym miejscu zamieszkania, w których następnie będzie można je odebrać.  

Termin załatwienia

 • Po złożeniu wniosku na miejscu lub drogą pocztową – do 7 dni roboczych jeżeli urząd posiada księgę stanu cywilnego, do 10 dni roboczych jeżeli urząd nie posiada księgi stanu cywilnego.
 • Po złożeniu wniosku poprzez inny urząd stanu cywilnego – do 7 dni roboczych.

Podstawa prawna: art. 125 pkt 1,2,3,4 Ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r. Dz. U. z 2014r., poz.1741 z późn.zm.

 • Ze względu na konieczność złożenia własnoręcznego podpisu na podaniu o odpis nie jest możliwe złożenie wniosku faxem.

 

Podstawa prawna

Art. 44 ust.1 pkt 1, art. 125 ust. 1 pkt 1,2,3,4; art. 145 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014r. (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz.1741  z późn. zm.).

Art. 33, art. 35, art. 63, art. 217-219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. 2016 r. poz. 1827 ).

Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 08 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 166, poz. 1735).

Art. 3 § 2 pkt. 4 w zw. z art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo Bankowe (Dz.U. Nr 140 z 1997 roku, poz.939 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

W przypadku żądania wydania odpisu przez osobę nieuprawnioną lub odpisu o treści nie wynikającej z treści aktu, kierownik USC odmawia wydania takiego odpisu, w formie poinformowania na piśmie strony o przyczynach odmowy. Na odmowę wydania odpisu służy skarga do Sądu Administracyjnego, którą można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie właściwego organu, tj. USC - w terminie czternastu dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności - do usunięcia naruszenia prawa (art. 3 § 2 pkt 4 w związku z art. 52 § 3 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów.

 Odmowa wydania zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku oraz o zaginięciu lub zniszczeniu księgi wydawana jest w formie postanowienia (art. 79 pkt 2 i 3 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego w związku z art. 123 oraz 219 kodeksu postępowania administracyjnego).

Odwołania w sprawie odmowy wydania zaświadczenia rozpatruje Wojewoda Podkarpacki – adres: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów. Odwołanie kieruje się do Wojewody za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Leżajsku.

Termin odwołania: 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

 

Inne informacje

Osoby uprawnione

 • Odpisy z aktów stanu cywilnego wydaje się na wniosek osoby, której akt dotyczy, jej wstępnego (rodzice, dziadkowie), zstępnego (dzieci, wnuki), rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego.
 • Odpis z aktów stanu cywilnego może zostać również wydany na wniosek osoby trzeciej na podstawie udzielonego jej pełnomocnictwa szczególnego przez osobę uprawnioną.
 • Pełnomocnictwo udzielone wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki), rodzeństwu, małżonkowi nie podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
 • Odpisy mogą otrzymać również osoby trzecie, które wykażą interes prawny w ich otrzymaniu.

 

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 13:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 23632
27 sierpnia 2020 07:53 (Marta Siuzdak) - Dodanie załącznika.
27 sierpnia 2020 07:53 (Marta Siuzdak) - Usunięcie załącznika.
01 lipca 2020 08:39 (Marta Siuzdak) - Aktualizacja danych sprawy.