Poświadczenia zameldowania

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców,

- dowód osobisty,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeżeli nie ma wyłączeń z opłaty).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Leżajsku, Biuro Spraw Obywatelskich, pokój nr 4

Opłaty

- za wydanie zaświadczenia - 17 zł,

  ( wyłączenia z opłaty skarbowej - art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie
    skarbowej Dz.U.2016.1827 t.j. z dnia 2016.11.10)

- za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

   (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom
    i rodzeństwu)

Opłaty można dokonać w Kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku lub na rachunek bankowy: 31 2030 0045 1110 0000 0251 2720

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z art. 45. ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności
  (Dz.U. 2018.1382 t.j. z dnia 2018.07.18 z poźn. zm.)

- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
  (Dz.U. 2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
  (Dz.U. 2016.1827 t.j. z dnia 2016.11.10 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów
  realizujących zadania publiczne
  (Dz.U. 2017.570 t.j. z dnia 2017.03.17 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego
  (Dz.U. 2017.1257 t.j. z dnia 2017.06.27 z późn. zm.)

 

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Inne informacje

 

Obowiązek przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności art. 45. Szczegóły i zakres przetwarzania znajdują się w klauzuli informacyjnej opublikowanej na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Leżajsku - 


https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3097/wiadomosci/422559/files/klauzula_el.pdf

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.03.2018
Dokument wytworzony przez: Biuro Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Dziędzik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 maja 2012 11:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Cagara-Macek
Ilość wyświetleń: 1975
06 grudnia 2018 10:22 Magdalena Dziędzik - Aktualizacja danych sprawy.
31 lipca 2018 12:27 Magdalena Dziędzik - Aktualizacja danych sprawy.
31 lipca 2018 12:26 Magdalena Dziędzik - Aktualizacja danych sprawy.