Biuro Spraw Obywatelskich

Do zadań Biura Spraw Obywatelskich należą sprawy dotyczące:

1. w zakresie dowodów osobistych:
1) wydawania dowodów osobistych oraz decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego i prowadzenie egzekucji administracyjnej w sprawach dowodów osobistych w Systemie Rejestrów Państwowych,
2) prowadzenia i przetwarzania w formie informatycznej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
3) użytkowania i aktualizowania podsystemu ELUD w części dotyczącej dowodów osobistych,
4) udostępniania danych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych,
5) obsługa archiwum kopert dowodowych wydanych dowodów osobistych,
2. w zakresie ewidencji ludności:
1) prowadzenia ewidencji ludności w Systemie Rejestrów Państwowych,
2) prowadzenia w formie informatycznej w podsystemie ELUD zbiorów meldunkowych obejmujących dane osobowo-adresowe stałych i byłych mieszkańców, osób zameldowanych na pobyt czasowy oraz cudzoziemców,
3) uzupełniania informatycznej bazy rejestrów mieszkańców o brakujące dane osobowo-adresowe w związku z ustawowym obowiązkiem odstąpienia od prowadzenia zbiorów w systemie kartotecznym,
4) udostępniania danych osobowych ze zbiorów meldunkowych
3. w zakresie wyborów:
1) prowadzenia rejestrów wyborców, w tym wydawanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców,
2) sporządzania spisów wyborców i wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania,
3) prowadzenia postępowań w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania,
4.w zakresie zdrowia:
1) prowadzenia spraw związanych z promocją zdrowia oraz zapobiegania patologiom społecznym,
2) prowadzenia spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na uprawę maku lub konopii włóknistych,
3) współdziałania z organizacjami pozarządowymi, instytucjami i osobami fizycznymi na rzecz stanu zdrowia mieszkańców miasta,
4) prowadzenia spraw związanych z organizacją na terenie miasta imprez propagujących zdrowy styl życia,
5. w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego:
1) opracowywania planów działania i ich ewentualna realizacja, w tym planów przeciwpowodziowych,
2) realizowania zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym prowadzenie magazynu obrony cywilnej i bieżąca konserwacja sprzętu,
3) zapewnienia obsługi biurowo - koordynacyjnej miejskiego zespołu reagowania kryzysowego,
6. w zakresie obronności kraju:
1) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony,
2) przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
3) współdziałanie z organami wojskowymi,
4) prowadzenie spraw wojskowych dot. administracji rezerw osobowych, w tym kwalifikacji, rejestracji i ewidencji,
5) ustalanie przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodziny oraz należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych,
6) udzielanie pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,
7) nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
8) prowadzenie spraw związanych akcją kurierską,
9) zakwaterowania sił zbrojnych,
10) obsługa Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
11) wydawanie zezwoleń na imprezy masowe oraz zgromadzenia,
12) współdziałanie z organami wymiaru sprawiedliwości i organami ścigania oraz innymi podmiotami w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 09:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 7215
13 marca 2017 10:35 (Paweł Bucior) - Zmiana danych jednostki.
20 lipca 2015 18:50 (Paweł Bucior) - Zmiana danych jednostki.
22 maja 2012 12:21 (Paweł Bucior) - Zmiana danych jednostki.