Dowody osobiste

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 

- dotychczasowy dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy;

- w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie posiadany dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość;

- wypełniony formularz własnoręcznie podpisany przez wnioskodawcę;

- kolorowa fotografia wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, która musi spełniać następujące warunki:

         - powinna być kolorowa, o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry; powinna obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice
i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami;

         - zdjęcie załączone do wniosku o wydanie dowodu osobistego ma w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości odzwierciedlać wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o dokument, przedstawiając ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami; wyjątek stanowią osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku, które mogą załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą je
w okularach z ciemnymi szkłami (w takim przypadku do wniosku załącza się orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku) oraz osoby noszące nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, o ile wizerunek ich twarzy jest w pełni widoczny (w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej);

         w uzasadnionych przypadkach do wniosku można załączyć fotografię przedstawiającą osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyraz twarzy lub z otwartymi ustami;

 

Uwaga: Fotografia załączana do wniosku składanego w formie dokumentu elektronicznego powinna mieć wymiary co najmniej 492x633 piksele i wielkość nie przekraczającą 2,5 MB.

 

- w przypadku, gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne z danymi  zawartymi
w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL organ gminy może żądać skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia, małżeństwa lub orzeczenia sądu, a
w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa, dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.

 

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski, Biuro Spraw Obywatelskich, pokój nr 4.

Opłaty

brak opłaty za wydanie dowodu osobistego

Termin i sposób załatwienia

Termin wykonania dowodu osobistego

 

- nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku; w szczególnych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony.

 

 

SPOSÓB  ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Złożenie wniosku

 

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa osoba ubiegająca się wydanie dowodu osobistego posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

 

W imieniu osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator (w imieniu osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny, w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską wniosek składa jeden z rodziców, w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską wniosek składa opiekun prawny, natomiast w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej częściowo wniosek składa kurator).

 

Uwaga:

Osoba niepełnoletnia ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego może osobiście złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego bez rodzica lub opiekuna prawnego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

 

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wymaga jej obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią dzieci, które nie ukończyły 5 roku życia, ich obecność przy składaniu wniosku nie jest wymagana.

 

W uzasadnionych przypadkach o niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca powinien powiadomić organ gminy, który zapewni przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

 

     Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożony w postaci elektronicznej, musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisu potwierdzającego profil zaufany ePUAP – zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Odbiór dowodu osobistego

 

Dowód osobisty odbiera się osobiście  w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.  

 

W przypadku osób niepełnosprawnych, chorych lub osób, które ze względu na niedającą się pokonać przeszkodę nie są wstanie odebrać dowodu osobistego, czynności tej może dokonać w ich imieniu pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do odbioru dowodu osobistego (dotyczy to wniosków, które zostały przyjęte w miejscu pobytu wnioskodawcy zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o dowodach osobistych).

 

Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic lub opiekun prawny.

Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic lub kurator.

 

Odbiór dowodu osobistego wymaga obecności osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, chyba, że osoba ta była obecna przy  składaniu wniosku w siedzibie organu gminy, albo nie ukończyła 5 roku życia.

 

Osoba, odbierająca nowy dowód osobisty jest obowiązana przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata.

 

Cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, przy odbiorze dowodu osobistego zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

WYMIANA, UNIEWAŻNIENIE i UTRATA DOWODU OSOBISTEGO

 

Wniosek o wymianę dowodu składa się:

 

- w przypadku upływu terminu ważności dowodu osobistego, co najmniej 30 dni przed upływem tego terminu;

 a niezwłocznie w przypadku:

- zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;

- zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;

- utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza.

 

Unieważnienie dowodu osobistego następuje w systemie:

 

- z dniem utraty jego ważności;

- z dniem odbioru nowego dowodu osobistego, o ile nie upłynął termin ważności dotychczas posiadanego dowodu osobistego;

- z dniem utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu;

- z dniem zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego przez jego posiadacza;

- z dniem przekazania przez osobę trzecią do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej RP znalezionego cudzego dowodu osobistego;

- po upływie 4 miesięcy od zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym.

 

Tryb postępowania w sprawach utraty dowodu osobistego

 

Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie i osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej - dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej RP  można też dokonać pisemnie za pomocą poczty lub telefaksu.

 

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego można zgłosić również w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego przy zastosowaniu podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP
w organie gminy, który wydał dowód osobisty.

 

Zgłoszenie lub utratę dowodu osobistego posiadacza dokumentu, który nie posiada zdolności do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.

 

Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy lub placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu. Zaświadczenie wydawane jest nieodpłatnie i jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

 

Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy, Policji, innemu organowi  administracji publicznej lub placówce konsularnej RP.

Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, może, bez zbędnej zwłoki, przekazać dokument właścicielowi. W tym przypadku posiadacz dokumentu ma prawo powiadomić organy o utracie dowodu osobistego w celu jego unieważnienia.

 

Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest zobowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

Dowód  osobisty uprawnia do przekraczania granic państw, o których mowa powyżej.

 

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

 

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego, a wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia jest ważny przez 5 lat od daty jego wydania.

 

 

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
  (Dz. U. 2017.1464 t.j z dnia 2017.07.31 z późn. zm.)

 - rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie  
   wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania
   dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
   (Dz. U.2015.212 z dnia 2015.02.16 z późn. zm)

-  Kodeks postępowania administracyjnego
   (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 2096  z późn. zm.)

-  ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
   zadania publiczne
   (Dz.U. 2017.570 t.j. z dnia 2017.03.17 z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r.    w  sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego
(Dz.U. z 2019 r. poz. 400)


Tryb odwoławczy

 

Tryb odwoławczy

 

W drodze decyzji administracyjnej:

- odmawia się wydania dowodu osobistego w przypadku, gdy fotografia załączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków  komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów określonych przepisami lub wnioskodawca składa wniosek z naruszeniem innych przepisów ustawy,

- stwierdza sie nieważność dowodu osobistego wydanego osobie, która we wniosku
o jego wydanie podała nieprawdziwe dane.

Decyzja administracyjna posiada rygor natychmiastowej wykonalności.

Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego złożenia.

Inne informacje

Przepisy karne

 

Kto uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego, zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty, nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego, podlega karze ograniczenia wolności lub karze grzywny.

Orzekanie w powyższych sprawach reguluje Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia (Dz.U. z 2018.475 t.j. z dnia 2018.03.05 z późn. zm.)

 

 

Informacje dodatkowe

 

Dowody osobiste wydane przed dniem 01 marca 2015 roku zachowują ważność do upływu terminów ważności w nich określonych.

Adres miejsca zameldowania zamieszczony w dowodach osobistych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących do dnia 01 marca 2015 roku nie potwierdza adresu  miejsca zameldowania.

Zmiana adresu zameldowania nie stanowi podstawy do wymiany dowodu osobistego.

 

Obowiązek przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych. Szczegóły i zakres przetwarzania znajdują się w klauzuli informacyjnej opublikowanej na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Leżajsku

https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3097/wiadomosci/422557/files/klauzula_do.pdf


Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.03.2018
Dokument wytworzony przez: Biuro Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Dziędzik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 12:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 18149
09 kwietnia 2019 11:04 Magdalena Dziędzik - Aktualizacja danych sprawy.
19 marca 2019 08:50 Magdalena Dziędzik - Dodanie załącznika.
19 marca 2019 08:50 Magdalena Dziędzik - Usunięcie załącznika.