Dowody osobiste

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego

- do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

- do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB.

 -  osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz.1172).

- osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

- Tożsamość osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego ustala się na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę dotychczasowego dowodu osobistego lub ważnego dokumentu paszportowego tej osoby, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie, na podstawie posiadanego dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski, Biuro Spraw Obywatelskich, pokój nr 4.

Opłaty

brak opłaty za wydanie dowodu osobistego

Termin i sposób załatwienia

Termin realizacji: 30 dni od dnia złożenia wniosku.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, o czym wnioskodawca zostanie powiadomiony.
Gotowość do odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie: www.obywatel.gov.pl

Od dnia 04.03.2019 r. funkcjonują nowe dowody z wartstwą elektroniczną (e-dowody)

E-dowód posiada wszystkie dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej (po jej aktywowaniu poprzez nadanie numerów PIN) osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu do elektronicznej komunikacji
z administracją publiczną i innymi podmiotami.

E-dowód umożliwia m.in.: logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP), elektroniczne podpisywanie dokumentów, korzystanie z automatycznych bramek granicznych np. na lotniskach.
Aby móc korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu (np. logowanie się do serwisu obywatel.gov.pl) musisz posiadać czytnik do e-dowodu oraz zainstalować oprogramowanie do obsługi e-dowodu. Do każdego dowodu osobistego dla osób powyżej 13-go roku życia przyporządkowana jest koperta z kodem PUK, który służy do odblokowania certyfikatów w e-dowodzie w przypadku zablokowania poprzez 3-krotne podanie błędnego kodu PIN.

Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego:

- Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych (aktywowany poprzez nadanie 4-cyfrowego PINu)

- Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo - w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia - zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby. ( aktywowany poprzez nadanie 6-cyfrowego PINu)

- Certyfikat potwierdzenia obecności zamieszcza się w warstwie elektronicznej każdego dowodu osobistego bez względu na zdolność do czynności prawnych. (aktywny bez kodu PIN)

 Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się:

1) osobiście w formie pisemnej lub

2) w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu okaże się nieuzasadnione, organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza o konieczności złożenia wniosku na ogólnych zasadach.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.

- Odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby. Wyjątek stanowi osoba, która nie ukończyła 5. roku życia albo nie posiada zdolności do czynności prawnych i była obecna przy składaniu wniosku w siedzibie organu gminy.

- Odbiór dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności, w przypadku gdy:

  • wniosek został złożony poza siedzibą organu gminy (art.26 ust.1 ustawy o dowodach osobistych – dot. choroby i niepełnosprawności),
  • - wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w siedzibie organu gminy, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia tego wniosku.

 Aktywacji certyfikatów można dokonać podczas odbioru dowodu osobistego w organie gminy lub później w dowolnym urzędzie gminy.  Przy odbiorze dowodu osobistego organ gminy przekazuje  jego posiadaczowi kopertę z kodem PUK. W przypadku nieodebrania przez posiadacza koperty z kodem PUK organ gminy przechowuje ten kod w dokumentacji związanej z dowodem osobistym. Posiadacz może dokonać odbioru tego kodu w każdym czasie po odbiorze dowodu osobistego.

Podstawa prawna

  •  Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
    (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 332,  z późn. zm.)
  •  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego
    (Dz.U. z 2019 poz. 400 z późn. zm.)

 


Tryb odwoławczy

Zgodnie z art. 32 odmawia się wydania dowodu osobistego w przypadku, gdy fotografia złączona do wniosku przesłanego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie spełnia wymogów lub wnioskodawca składa wniosek o wydanie dowodu osobistego z naruszeniem innych przepisów ustawy.

Odmowa wydania dowodu osobistego następuje w drodze decyzji administracyjnej, która posiada rygor natychmiastowej wykonalności

Organem odwoławczym od decyzji jest Wojewoda Podkarpacki.

Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni od daty jego złożenia.

Inne informacje

 Dodatkowe, aktualne informacje dotyczące e-dowodu można znaleźć na stronie www.edowod.gov.pl

 

Obowiązek przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych. Szczegóły i zakres przetwarzania znajdują się w klauzuli informacyjnej opublikowanej na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Leżajsku

https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3097/wiadomosci/422557/files/klauzula_do.pdf


Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.03.2018
Dokument wytworzony przez: Biuro Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Dziędzik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 12:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 21212
21 maja 2020 10:46 (Magdalena Dziędzik) - Aktualizacja danych sprawy.
04 lutego 2020 11:56 (Magdalena Dziędzik) - Dodanie załącznika.
29 stycznia 2020 13:58 (Magdalena Dziędzik) - Aktualizacja danych sprawy.