Głosowanie przez pełnomocnika

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

 • wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • pisemna zgoda osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania
 • kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat
 • kopia zaświadczenia o prawie do głosowania – jeżeli przepisy szczególne dotyczące danych wyborów przewidują możliwość uzyskania takiego zaświadczenia  (zaświadczeń o prawie do głosowania nie wydaje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta)
 • kopia dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy taki stosunek istnieje)
 • dowody osobiste lub inne dokumenty ze zdjęciem potwierdzające tożsamość uczestników postępowania (do wglądu)

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Leżajsku, Biuro Spraw Obywatelskich, pokój nr 4

Opłaty

bez opłat

Termin i sposób załatwienia

 • wydanie aktu pełnomocnictwa do głosowania, który można odebrać osobiście w pok.4 lub może zostać doręczony pod wskazany adres (w zależności od wskazania w zgodzie na przyjęcie pełnomocnictwa)
 • w przypadku nieprawidłowości – wezwanie do usunięcia wad wniosku, nieusunięcie ich w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania będzie skutkować odmową sporządzenia aktu pełnomocnictwa

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (j.t. Dz.U. z 2019.poz.684 z dnia 2019.04.12 z późn.zm.)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do: Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego w RP, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (j.t. Dz.U.
  z 2015r., poz. 1724)

Tryb odwoławczy

brak

Inne informacje

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:

 • wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019.1172 t.j z dnia 2019.06.25 z poźn.zm.)

oraz

 • wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.


Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek taki należy złożyć najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów oraz najpóźniej w 9. dniu przed dniem ponownego głosowania, jeżeli wybory obejmują dwie tury głosowania.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, a w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania najpóźniej na 2 dni przed dniem ponownego głosowania stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.

 

Obowiązek przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności. Szczegóły i zakres przetwarzania znajdują się w klauzuli informacyjnej opublikowanej na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Leżajsku -

https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3097/wiadomosci/504263/files/1014_so_2020.pdf

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.07.2018
Dokument wytworzony przez: Biuro Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Dziędzik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 lipca 2018 10:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Dziędzik
Ilość wyświetleń: 783
20 lutego 2020 12:39 (Magdalena Dziędzik) - Dodanie załącznika.
20 lutego 2020 12:39 (Magdalena Dziędzik) - Dodanie załącznika.
20 lutego 2020 12:37 (Magdalena Dziędzik) - Usunięcie załącznika.