Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- dowód osobisty lub paszport

- formularz - zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski, Biuro Spraw Obywatelskich, pokój nr 4.

Opłaty

Czynności meldunkowe nie podlegają opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

1.  Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego albo opuszcza miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu obowiązany jest wymeldować się.

2.  Obywatel polski dokonuje wymeldowania z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:
1) w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
2) w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w art. 28 ust. 1, ustawy z dnia 24 września o ewidencji ludności pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.
3.  Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

Obowiązku meldunkowego można dopełnić przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego , po potwierdzeniu przez pełnomocnika jego tożsamości za pomocą dokumentu tożsamości albo po uwierzytelnieniu pełnomocnika na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie - po zgłoszeniu się do Biura Spraw Obywatelskich

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności
  (Dz.U. 2019.1397 t.j z dnia 2019.07.29 z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 13 grudnia 2017
  roku w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy 
  wykonywaniu obowiązku meldunkowego
  (Dz.U. 2017.2411 z dnia 2017.12.22 z późn. zm)

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postepowania Administracyjnego
  (Dz.U. 2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów 
  realizujących zadania publiczne
  (Dz.U.2020.346 t.j. z dnia 2020.03.04 z późn. zm.)

Inne informacje

Obowiązek przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności. Szczegóły i zakres przetwarzania znajdują się w klauzuli informacyjnej opublikowanej na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Leżajsku -

https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3097/wiadomosci/422559/files/0407_so_2020.pdf

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.03.2018
Dokument wytworzony przez: Biuro Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Dziędzik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 11:54
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 3965
30 czerwca 2020 10:49 (Magdalena Dziędzik) - Dodanie załącznika.
30 czerwca 2020 10:48 (Magdalena Dziędzik) - Usunięcie załącznika.
28 maja 2020 09:05 (Magdalena Dziędzik) - Dodanie załącznika.