Decyzja w sprawie wymeldowania

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Zgodnie z art. 35 ustawy, organ gminy, właściwy ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje osoba zameldowana, wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

Wymagane dokumenty

  • wniosek o wymeldowanie, zawierający dane wnioskodawcy, dane osoby podlegającej wymeldowaniu oraz uzasadnienie,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np: wypis z księgi wieczystej, umowa cywilno-prawna, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu,
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej

 

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski, Biuro Spraw Obywatelskich,
pokój nr 4.

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie jednej decyzji administracyjnej wynosi 10 zł. Płatności można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Leżajsku lub przelewem na rachunek Urzędu: 70 1090 2590 0000 0001 4488 9286

 

Termin i sposób załatwienia

•    termin załatwienia sprawy - wydania decyzji administracyjnej – nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy; termin ten może zostać przedłużony, jednakże organ obowiązany jest w takim przypadku zawiadomić strony o niezałatwieniu sprawy w terminie i wyznaczyć nowy termin jej załatwienia,

•   po wpłynięciu wniosku o wymeldowanie przeprowadza się szczegółowe postępowanie wyjaśniające polegajace m.in na przesłuchaniu stron i świadków wskazanych przez strony lub wezwanych z urzędu, przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej, oględzinach lokalu. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy osoba faktycznie, trwale i dobrowolnie opuściła miejsce zameldowania.


•    załatwienie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

Podstawa prawna

Wykaz aktów prawnych:

- Art. 35 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności
  (Dz.U. 2019.1397. t.j. z dnia 2019.07.29 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego
  (Dz.U. 2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
  ( Dz.U. 2019.1000 t.j. z dnia 2019.05.29 z późn. zm.)


Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję Burmistrza Leżajska w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje

 

Obowiązek przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności art. 35. Szczegóły i zakres przetwarzania znajdują się w klauzuli informacyjnej opublikowanej na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Leżajsku -

https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3097/wiadomosci/422559/files/0407_so_2020.pdf

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.03.2018
Dokument wytworzony przez: Biuro Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Dziędzik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 kwietnia 2008 11:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 5147
30 czerwca 2020 10:37 (Magdalena Dziędzik) - Aktualizacja danych sprawy.
30 czerwca 2020 10:34 (Magdalena Dziędzik) - Dodanie załącznika.
30 czerwca 2020 10:33 (Magdalena Dziędzik) - Usunięcie załącznika.