Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- dowód osobisty lub paszport

- formularz - zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej lub
  zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Leżajsku, Biuro Spraw Obywatelskich, pokój nr 4

Opłaty

Czynności zgłoszenia wyjazdu i zgłoszenia powrotu są wolne od opłat.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności

1.  Obywatel polski, który wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego.

2.  Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.
3.  Zgłoszeń, o których mowa w ust. 1 i 2, dokonuje się najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego:
1) w formie pisemnej w organie gminy, o którym mowa w art. 28 ust. 1, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, albo
2) w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie - w chwili przyjęcia zgłoszenia przez organ gminy.

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności
  (Dz.U. 2019.1397 t.j z dnia 2019.07.29 z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 13 grudnia 2017  
  roku w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy 
  wykonywaniu obowiązku meldunkowego
  (Dz.U. 2017.2411 z dnia 2017.12.22 z późn. zm)

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postepowania Administracyjnego
  (Dz.U. 2020.256 t.j. z dnia 2020.02.18 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów 
  realizujących zadania publiczne
  (Dz.U. 2020.346 t.j z dnia 2020.03.04)

Inne informacje

Obowiązek przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności. Szczegóły i zakres przetwarzania znajdują się w klauzuli informacyjnej opublikowanej na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Leżajsku -

https://bip-files.idcom-web.pl/sites/3097/wiadomosci/422559/files/klauzula_el.pdf

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.03.2018
Dokument wytworzony przez: Biuro Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Dziędzik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 marca 2015 12:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Cagara-Macek
Ilość wyświetleń: 1408
28 maja 2020 09:07 (Magdalena Dziędzik) - Dodanie załącznika.
28 maja 2020 09:07 (Magdalena Dziędzik) - Dodanie załącznika.
28 maja 2020 09:06 (Magdalena Dziędzik) - Usunięcie załącznika.