udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

- dokument tożsamości do wglądu

- wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

- dowód uiszczenia opłaty

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Miejski w Leżajsku, Biuro Spraw Obywatelskich, pokój nr 4

Opłaty

Opłata za udostępnianie danych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym wynosi 31 zł, za dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby.

Termin i sposób załatwienia

Dane z rejestru Dowodów Osobistych udostępniają minister właściwy do spraw informatyzacji oraz organy gmin.

W trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych udostępnia się dane dotyczące jednego dokumentu lub dane dotyczące jednej osoby na jednorazowy wniosek złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Zgodnie z art. 72 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych do korzystania z udostępniania danych w trybie jednostkowym są uprawnione:

1) w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawach szczególnych:
a) podmioty, o których mowa w art. 66 ust. 3 pkt 1-11 ww. ustawy,
b) sądy;
2) inne podmioty - jeżeli:
a) wykażą w tym interes prawny, lub
b) wykażą w tym interes faktyczny, a podmiot udostępniający dane uzyska zgodę osoby, której udostępniane dane dotyczą.

Złożony wniosek podlega ocenie organu udostępniającego, który po sprawdzeniu jego kompletności, bada uprawnienie Wnioskodawcy do uzyskania żądanego zakresu danych. Jeżeli wynik sprawdzenia będzie pozytywny, dane podlegają udostępnieniu. W przeciwnym razie wydawana jest decyzja odmowna, która podlega zaskarżeniu.

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych
  (Dz.U. 2020.332 t.j. z dnia 2020.02.28 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 roku w sprawie opłat za 
  udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej
  z dowodami osobistymi
  (Dz.U. 2016.319 t.j. z dnia 2016.03.11)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października
  2011 roku w sprawie okreslenia wzorów wniosków o udostepnienie danych z Rejestru
  Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi
  (Dz.U. 2015.1604 t.j z dnia 2015.10.13)

- Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów
  realizujących zadania publiczne
  (Dz.U.2020.346 t.j. z dnia 2020.03.04 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Odmowa udostepnienia danych w trybie jednostkowym następuje w drodze decyzji administracyjnej od której przysługuje odwołanie do właściwego miejscowo Wojewody.

Inne informacje

 

Obowiązek przetwarzania danych osobowych następuje na podstawie przepisów prawa Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku art. 72-78. Szczegóły i zakres przetwarzania znajdują się w klauzuli informacyjnej opublikowanej na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Leżajsku

https://bip-v1-files.idcom-jst.pl/sites/3097/wiadomosci/422557/files/klauzula_do.pdf

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.03.2018
Dokument wytworzony przez: Biuro Spraw Obywatelskich
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Dziędzik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 marca 2018 09:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Dziędzik
Ilość wyświetleń: 680
21 maja 2020 12:49 (Magdalena Dziędzik) - Aktualizacja danych sprawy.
30 stycznia 2020 10:18 (Magdalena Dziędzik) - Aktualizacja danych sprawy.
31 lipca 2018 12:09 (Magdalena Dziędzik) - Aktualizacja danych sprawy.