Rozgraniczenia nieruchomości

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek + załączniki:


1. Dokument potwierdzający własność (aktualny odpis z KW, wypis z ewidencji gruntów).

2. Skrócone wypisy z ewidencji gruntów sąsiednich działek wnioskowanych do rozgraniczenia.

3. Kopia mapy ewidencji gruntów z zaznaczoną granica sporną.

4. Dowód opłaty skarbowej

Miejsce złożenia dokumentów

Referat Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami – pokój 2 A.

Opłaty

10 zł opłaty skarbowej za wydanie decyzji

Termin i sposób załatwienia

na wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego - do 10 dni od daty dostarczenia wniosku z kompletem wymaganych dokumentów na wydanie decyzji - do 14 dni od daty dostarczenia dokumentacji z czynności ustalenia przebiegu granic nieruchomości (przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) wykonanej przez upoważnionego geodetę

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz.U. z 2015 r., 520) ), rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. Nr 45 z 1999 r. poz. 453), Kpa (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 września 2009 10:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Bucior
Ilość wyświetleń: 2649
10 kwietnia 2019 08:48 (Tadeusz Staroń) - Dodanie załącznika.
10 kwietnia 2019 08:48 (Tadeusz Staroń) - Usunięcie załącznika.
12 lutego 2016 11:05 (Tadeusz Staroń) - Aktualizacja danych sprawy.